Motul Motocool Factory Line -35°C 1l

Ostatní zákazníci nakúpili v:
Cena: Info v obchode Do obchodu

Odporúčame: Top 20 produktov z kategórie Chladiace kvapaliny

Celoro?n? chladiaca kvapalina s nemrzn?cimi ??inkami do -25C pre dlhodob? pou?itie. Je ur?en? pre chladiace okruhy viac ventilov?ch hlin?kov?ch motorov motocyklov. Neobsahuje nitr?ty a am?ny. V?KONOV? VLASTNOSTI: Ochra?uje chladiaci syst?m pred zamrznut?m (-25 ? C / -13 ? F) a kovov? ?asti pred koroziou.N?zk? ...viac

Najprezeranejšie produkty v kategórií Chladiace kvapaliny

Popis

Celoro?n? chladiaca kvapalina s nemrzn?cimi ??inkami do -25C pre dlhodob? pou?itie. Je ur?en? pre chladiace okruhy viac ventilov?ch hlin?kov?ch motorov motocyklov. Neobsahuje nitr?ty a am?ny. V?KONOV? VLASTNOSTI: Ochra?uje chladiaci syst?m pred zamrznut?m (-25 ? C / -13 ? F) a kovov? ?asti pred koroziou.N?zk? hustota vyhovuje syst?mom s mal?m obsahom chladiaceho m?dia. Zais?uje perfektn? tepeln? v?menu a t?m aj chladiaci ??inok v motore. Zabra?uje prehriatiu motora s bodom varu: 133 ? C / 271 ? F (+1.5 bar). Vynikaj?ci anti-kor?zne a anti-kavita?n? vlastnosti, st?le aj pri starnut?. Nepo?kodzuje tesnenia a in? plastov? ?asti. Nepeniaca. Obsahuje hork? ?inite?a na zabr?nenie po?it?: chladiace a nemrzn?ce kvapaliny maj? sladk? chu? a aj napriek tomu s? zdraviu ?kodliv?. ODPOR??ANIE: Na okam?it? pou?itie, neprid?va? vodu. V?menn? lehota: pod?a odpor??ania v?robcu vozidla, typu vozidla a sp?sobu jeho vyu?itia. Odpor??ame dodr?iava? v?menn? lehoty stanovenej v?robcom vozidla. Tento produkt by nemal by? pou?it? na zabr?nenie zamrznutiu syst?mu pitnej vody. Uskladnenie: skladova? v temnom prostred?. VLASTNOSTI: Neobsahuje nitr?ty a am?ny. Farba Vidite?n? Fluorescen?n? ?lt? Hustota pri 20 ? C (68 ? F) ASTM D4052 1,060 PH ASTM D1287 8.3 Bod varu 133 ? C / 271 ? F (+1.5 bar) Bod stuhnut? ASTM D97 -32.5 ? C / -26 ? F Alkality reserva ASTM D 1121 6.8 mg KOH / g.Celoročná chladiaca kvapalina s nemrznúcimi účinkami do –25C pre dlhodobé použitie. Je určená pre chladiace okruhy viac ventilových hliníkových motorov motocyklov. Neobsahuje nitráty a amíny. VÝKONOVÉ VLASTNOSTI:.Ochraňuje chladiaci systém pred zamrznutím (-25 ° C / –13 ° F) a kovové časti pred koroziou.Nízká hustota vyhovuje systémom s malým obsahom chladiaceho média. Zaisťuje perfektnú tepelnú výmenu a tým aj chladiaci účinok v motore. Zabraňuje prehriatiu motora s bodom varu: 133 ° C / 271 ° F (+1.5 bar). Vynikajúci anti-korózne a anti-kavitačné vlastnosti, stále aj pri starnutí. Nepoškodzuje tesnenia a iné plastové časti. Nepeniaca. Obsahuje horké činiteľa na zabránenie požití: chladiace a nemrznúce kvapaliny majú sladkú chuť a aj napriek tomu sú zdraviu škodlivé. ODPORÚČANIE:.Na okamžité použitie, nepridávať vodu.Výmenná lehota: podľa odporúčania výrobcu vozidla, typu vozidla a spôsobu jeho využitia. Odporúčame dodržiavať výmenné lehoty stanovenej výrobcom vozidla. Tento produkt by nemal byť použitý na zabránenie zamrznutiu systému pitnej vody. Uskladnenie: skladovať v temnom prostredí. VLASTNOSTI: Neobsahuje nitráty a amíny. Farba Viditeľná Fluorescenčné žltá Hustota pri 20 ° C (68 ° F) ASTM D4052 1,060 PH ASTM D1287 8.3 Bod varu 133 ° C / 271 ° F (+1.5 bar) Bod stuhnutí ASTM D97 –32.5 ° C / –26 ° F Alkality reserva ASTM D 1121 6.8 mg KOH / g.

Reklama

brand name

Prezrite si ďalšie Chladiace kvapaliny Motul, najprezeranejšie produkty Motul alebo najlacnejšie Chladiace kvapaliny.

Reklama