Dynamax Cool Ultra G12++ 4l

Ostatní zákazníci nakúpili v:
Cena: Info v obchode Do obchodu

Odporúčame: Top 20 produktov z kategórie Chladiace kvapaliny

?peci?lna vysokokvalitn? nemrzn?ca kvapalina do chladi?ov hlin?kov?ch a liatinov?ch chladiacich s?stav spa?ovac?ch motorov u najnov??ch automobilov. Obsahuje etyl?nglykol a vysoko??inn? organick? inhib?tor kor?zie zalo?en? na princ?pe OAT TECHNOLOGY (organic acid technology). Neobsahuje ?kodliv? a zak?zan? ...viac

Najprezeranejšie produkty v kategórií Chladiace kvapaliny

Popis

?peci?lna vysokokvalitn? nemrzn?ca kvapalina do chladi?ov hlin?kov?ch a liatinov?ch chladiacich s?stav spa?ovac?ch motorov u najnov??ch automobilov. Obsahuje etyl?nglykol a vysoko??inn? organick? inhib?tor kor?zie zalo?en? na princ?pe OAT TECHNOLOGY (organic acid technology). Neobsahuje ?kodliv? a zak?zan? l?tky ako dusitany, fosf?ty, am?ny, ani borax. Naopak obsahuje kremi?itany, ktor? plnia funkciu maxim?lnej ochrany (hlavne pri aut?ch s vysokou mierou z??a?e, napr. ?portov? aut?). Je mie?ate?n? s celou radou chladiacich kvapal?n na b?ze etyl?nglykolu., nep?sob? negat?vne na tesnenia a gumu. Vynik? zv??enou ??innos?ou proti kor?zii a usadenin?m. Vyhovuje norme VW TL 774 G. Je ru?ovofialovej farby. V?menn? lehota vzh?adom na zlo?enie tejto nemrzn?cej kvapaliny pri be?nom pou?it? je 5 rokov. Obsahuje ?peci?lnu chu?ov? zlo?ku, ktor? zabra?uje n?hodn?mu po?itiu kvapaliny. Vzh?ad: DYNAMAX COOL ULTRA G12++ je kvapalina, fialov? so slabou opalescenciou. Pou?itie: DYNAMAX COOL ULTRA G12++ sa pou??va pre chladiace syst?my najmodernej??ch spa?ovac?ch motorov na b?ze hlin?ku alebo zliatin. DYNAMAX COOL ULTRA G12++ sl??i ako plnohodnotn? n?hrada chladiacich kvapal?n, ktor? s? vyr?ban? na b?ze 1,2 ? etyl?nglykolu (resp. glykolu). DYNAMAX COOL ULTRA G12++ sa m??e riedi? na po?adovan? teplotu destilovanou vodou alebo kvalitnou pitnou vodou. Nepo?kodzuje kovov? materi?ly. Lakovan? povrchy je nutn? po postriekan? umy? vodou. DYNAMAX COOL ULTRA G12++ sa pou??va nerieden? alebo po narieden? pod?a nasleduj?cej tabu?ky.Špeciálna vysokokvalitná nemrznúca kvapalina do chladičov hliníkových a liatinových chladiacich sústav spaľovacích motorov u najnovších automobilov. Obsahuje etylénglykol a vysokoúčinný organický inhibítor korózie založený na princípe OAT TECHNOLOGY (organic acid technology). Neobsahuje škodlivé a zakázané látky ako dusitany, fosfáty, amíny, ani borax. Naopak obsahuje kremičitany, ktoré plnia funkciu maximálnej ochrany (hlavne pri autách s vysokou mierou záťaže, napr. športové autá). Je miešateľná s celou radou chladiacich kvapalín na báze etylénglykolu., nepôsobí negatívne na tesnenia a gumu. Vyniká zvýšenou účinnosťou proti korózii a usadeninám. Vyhovuje norme VW TL 774 G. Je ružovofialovej farby. Výmenná lehota vzhľadom na zloženie tejto nemrznúcej kvapaliny pri bežnom použití je 5 rokov. Obsahuje špeciálnu chuťovú zložku, ktorá zabraňuje náhodnému požitiu kvapaliny. Vzhľad: DYNAMAX COOL ULTRA G12++ je kvapalina, fialová so slabou opalescenciou. Použitie: DYNAMAX COOL ULTRA G12++ sa používa pre chladiace systémy najmodernejších spaľovacích motorov na báze hliníku alebo zliatin. DYNAMAX COOL ULTRA G12++ slúži ako plnohodnotná náhrada chladiacich kvapalín, ktoré sú vyrábané na báze 1,2 – etylénglykolu (resp. glykolu). DYNAMAX COOL ULTRA G12++ sa môže riediť na požadovanú teplotu destilovanou vodou alebo kvalitnou pitnou vodou. Nepoškodzuje kovové materiály. Lakované povrchy je nutné po postriekaní umyť vodou. DYNAMAX COOL ULTRA G12++ sa používa neriedený alebo po nariedení podľa nasledujúcej tabuľky.

Reklama

Reklama