Skip to content Skip to footer

Poistenie nehnuteľnosti vs. poistenie domácnosti: 3 základné rozdiely

Domácnosť je súčasť nehnuteľnosti a bez nehnuteľnosti by sme nemali domácnosť. Trochu inak tieto skutočnosti definuje poisťovníctvo a na ochranu celého vášho majetku budete potrebovať dve poistné zmluvy.

poistenie nehnutelnosti

Domácnosť je súčasť nehnuteľnosti a bez nehnuteľnosti by sme nemali domácnosť. Trochu inak tieto skutočnosti definuje poisťovníctvo a na ochranu celého vášho majetku budete potrebovať dve poistné zmluvy.
Ako to s tým poistením majetku vlastne je? Poistenie majetku je jeden samostatný odbor poistenia. V skratke by sme ho mohli definovať ako poistenie nehnuteľného a hnuteľného majetku fyzických alebo právnických osôb. Najznámejšie druhy majetkového poistenia je poistenie nehnuteľnosti a domácnosti. Poistenie majetku využívajú rovnako firmy na ochranu svojho majetku, prípadne ušlého zisku. Ako majetkové poistenie môžeme označiť poistenie motorových vozidiel, dopravných prostriedkov a vôbec všetkých vecí, ktoré sú niekoho majetkom a vyžadujú ochranu pred možným rizikom.
V tomto článku sa pozrieme na tri základné rozdiely medzi poistením nehnuteľnosti a poistením domácnosti. Tieto druhy poistenia patria medzi najčastejšie uzatvárané druhy poistenia, no zároveň v nich má mnoho ľudí stále nejasnosti.

Predmet poistenia

Prvý a zároveň najdôležitejší rozdiel je v predmete poistenia. Pretože ak neviete, čo presne máte poistené, ako sa môžete na poistenie spoliehať?
Predmet poistenia je konkrétna vec alebo presne vymedzený majetok, ktorý ste sa rozhodli poistkou chrániť. Poistenie nehnuteľnosti ešte neznamená, že vám pri prípadnom požiari bude vyplatené poistné plnenie aj na znovuzariadenie domácnosti.

Čo si poistíte jednotlivými druhmi poistenia:

Poistenie nehnuteľnosti

➔ byt vo vlastníctve
➔ bytový dom
➔ rodinný dom
➔ rekreačné zariadenie – chata, chalupa
➔ hospodárska budova
➔ garáž, garážové státie
➔ vedľajšie stavby – plot, bazén, prístrešok

Poistenie domácnosti

➔ nábytok
➔ svietidlá
➔ dekorácie
➔ elektrospotrebiče
➔ výpočtová a audiovizuálna technika
➔ umelecké diela a cennosti
➔ peniaze, ceniny
➔ športové a hobby zariadenie
➔ veci osobnej potreby

Poistenie nehnuteľnosti tedy kryje škody spôsobené na stavbe a poistenie domácnosti na vybavení nehnuteľnosti, čiže na všetkom hnuteľnom majetku, ktorý je súčasťou stavby.

poistenie nehnutelnosti

Zdroj: unsplash.com

Stanovenie poistnej sumy

Poistná suma je dôležitý faktor pri výpočte poistného plnenia v prípade poistnej udalosti. Kým výpočet poistnej sumy nehnuteľnosti je primárne v kompetencií poisťovne, poistnú sumu domácnosti si klient stanovuje sám.
Pri určovaní poistnej sumy nehnuteľnosti sa vychádza zo znaleckého posudku alebo dokladu o nadobudnutí nehnuteľnosti. V prípade novostavieb môžu poisťovne požadovať rozpočet stavby.
Pri poistení domácnosti je proces o niečo zložitejší. Výšku poistnej sumy musí zvážiť sám klient, teda poistník. Poistná suma domácnosti by mala zodpovedať sume potrebnej na znovuzariadenie domácnosti.

Poistenie zodpovednosti za škodu

Súčasťou poistenia majetku je aj možnosť poistiť si zodpovednosť za škodu spôsobenú vlastníctvom nehnuteľnosti. Toto poistenie kryje škody vzniknuté napríklad prasknutím vodovodnej trubky a následným vytopením suseda.
Poistenie zodpovednosti domácnosti navyše kryje škody spôsobené samotnými členmi domácnosti alebo domácimi zvieratami. Ak váš pes pohryzie poštára alebo vaše dieťa poškodí drahý tovar v obchode, to všetko kryje poistenie zodpovednosti domácnosti.

Niekoľko rád na záver:

● Pri poistení nehnuteľnosti sa zamerajte na poistenie proti prírodným katastrofám.
● Pri poistení domácnosti dobre zvážte poistnú sumu.
● Poistku pravidelne aktualizujte, ideálne každých 5 rokov. Vyhnete sa tak podpoisteniu majetku, ktoré môže v konečnom dôsledku viesť k nízkym sumám poistného krytia v prípade poistnej udalosti. Ak nemáte čas sledovať vývoj cien nehnuteľností, máte možnosť nastaviť si na poistnej zmluve indexáciu. Indexácia je každoročná aktualizácia poistnej ceny a poistného na základe vývoja cien nehnuteľností. Zvyčajne sa jedná o navýšenie poistnej sumy a prirodzene aj poistného.
● Vždy si pozorne prečítajte podmienky poistného plnenia a na poistke nešetrite, chránite predsa svoje vlastné investície.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment