Skip to content Skip to footer

Právnická poradňa: Myslí zákon aj na ochranu obchodníkov pred „špekulantmi“?

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či zákon myslí aj na ochranu serióznych obchodníkov voči špekulantom alebo len na spotrebiteľov ako takých a je jedno či je to špekulant, ktorý si kúpi tovar, použije ho 12 dní na dovolenke, po 13 dňoch pošle mail a má ďalších 14 dní na to, aby tovar zobral na ďalšiu dovolenku a potom ho pošle späť s tým, že mu nevyhovuje a dodávateľ to už môže akurát predať v akcii a možno aj zo stratou?

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či zákon myslí aj na ochranu serióznych obchodníkov voči špekulantom alebo len na spotrebiteľov ako takých a je jedno či je to špekulant, ktorý si kúpi tovar, použije ho 12 dní na dovolenke, po 13 dňoch pošle mail a má ďalších 14 dní na to, aby tovar zobral na ďalšiu dovolenku a potom ho pošle späť s tým, že mu nevyhovuje a dodávateľ to už môže akurát predať v akcii a možno aj zo stratou?

Jaroslav L.


Vážený pán Jaroslav,

právo, súdy neposkytujú (nemali by poskytovať) ochranu protiprávnemu konaniu alebo úkonom odporujúcim dobrým mravom.

Zákony sú súčasťou slovenského právneho poriadku, žiaľ, aj tie európske, a treba ich dodržiavať. Napriek tomu, že nový zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho nepochybne zvýhodňuje spotrebiteľov, zákon poskytuje ochranu aj predávajúcim – teda prevádzkovateľom elektronických obchodov, tzv. e-shopov.

V prvom rade je namieste vychádzať z Občianskeho zákonníka, ktorý upravuje spôsob konania občanov (aj spotrebiteľov). Ten ustanovuje, že výkon práv (tu napr. využitie práva spotrebiteľom odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku bez uvedenia dôvodu) a povinností vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných a hlavne, výkon práv by nemal byť v rozpore s dobrými mravmi. Dobré mravy síce nie sú výslovne upravené a akosi sa na ne pozabúda. Podľa uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky, č. k. IV. ÚS 55/2011-19 z 24. 2. 2011: „Dobrými mravmi sú pravidlá správania sa, ktoré sú v prevažnej miere v spoločnosti uznávané a tvoria základ fundamentálneho hodnotového poriadku“.

Vyjadrením dobrých mravov v obchodnom práve, medzi podnikateľmi sú tzv. zásady poctivého obchodného styku a obchodné zvyklosti. Napokon, aj zákon o ochrane spotrebiteľov ustanovuje, že predávajúci nesmie konať v rozpore s dobrými mravmi.

Zákon zakazuje šikanózny výkon práva – teda zákon v konečnom dôsledku by nemal poskytnúť ochranu subjektu, ktorý by právo vykonával bezohľadne na úkor predávajúceho (napr. vrátenie tovaru, najmä použitého, opotrebovaného a pod.). Ak je právny úkon (odstúpenie) v rozpore s dobrými mravmi, mal by/mohol by byť so zreteľom na skutkové okolnosti toho-ktorého prípadu neplatný. Iste nie je v súlade s dobrými mravmi kúpiť si plážové šľapky a po vychutnaní si dovolenky tieto vrátiť a podobne.

Vzhľadom na ochranu oprávnených záujmov predávajúcich by si mali internetové obchody vypracovať všeobecné obchodné podmienky, ktoré by usmerňovali spotrebiteľov pri uplatnení ich práva odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom internetu s ohľadom na nevyhnutnosť postupovať pri tom slušne, ohľaduplne a v súlade s dobrými mravmi.

 

Show CommentsClose Comments

Leave a comment