Všeobecné zmluvné podmienky

1. Potvrdenie a súhlas s podmienkami

Prevádzkovateľ internetových stránok http://www.pricemania.sk/ a http://www.pex.sk/ (ďalej len „stránky“) Pricemania s. r. o. so sídlom Diaľničná cesta 22B,903 01 Senec, IČO 43 860 559 (ďalej len „prevádzkovateľ“) na stránkach zobrazuje tovar, jeho cenu a informácie o službách registrovaných partnerov (ďalej len „partner“), ako aj ich firemné údaje, ktoré uchováva vo svojej databáze. Tovar sa na stránkach zobrazuje v zodpovedajúcej kategórii. Štruktúru kategórií určuje prevádzkovateľ. Tovar sa do systému načítava na základe súboru v dohodnutej štruktúre dodaného partnerom alebo iným dohodnutým spôsobom. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo rozšíriť alebo upraviť akékoľvek informácie o tovare partnera za účelom verného predstavenia tovaru a zabezpečenia aktuálnosti zobrazovaných údajov. Na stránkach tovaru, pri ktorých sa zobrazuje ponuka partnera prevádzkovateľ umiestni odkaz na internetovú stránku partnera a zabezpečí, aby sa na ňu mohli prekliknúť užívatelia stránok.

Prekliky do e-shopov partnera sa môžu realizovať aj cez partnerské stránky, ktoré sú zapojené v obsahovej sieti, tzv. Pricemania Content Network. Ceny preklikov pre obsahovú sieť si partner manažuje samostatne v administračnom rozhraní.

Prevádzkovateľ službu poskytuje za zmluvných podmienok (ďalej len „podmienky“) uvedených v tejto zmluve. Registráciou do systému prevádzkovateľa partner vyslovuje súhlas s týmito podmienkami. V prípade, že partner s podmienkami alebo niektorou z častí týchto podmienok nesúhlasí, registrácia sa nesmie vykonať a partner nemá právo na využívanie služieb prevádzkovateľa.

2. Registrácia partnera

a) Partner sa do systému registruje vyplnením a odoslaním registračného formulára na internetovej stránke http://www.pricemania.sk/prihlasenie
b) V prípade správneho vyplnenia a odoslania registračného formulára prevádzkovateľ e-mailom oznámi partnerovi zápis do databázy partnerov.
c) Partner sa musí prihlásiť do administračného systému na internetovej stránke http://www.pricemania.sk/prihlasenie a vyplniť požadované údaje. Tieto údaje partner musí udržiavať aktuálne. Pri akejkoľvek zmene je povinný údaje bezodkladne opraviť v systéme. Partner musí na požiadanie prevádzkovateľa poskytnúť chýbajúce údaje potrebné k registrácii alebo fakturácii.
d) Partner musí po registrácii v prípade záujmu o zaradenie tovaru do vyhľadávacieho systému zadať internetovú adresu na prístup k súboru v požadovanej štruktúre, ktorý je bližšie špecifikovaný na stránkach prevádzkovateľa.
e) Prevádzkovateľ má právo odmietnuť poskytovanie služby komukoľvek bez udania dôvodu.

3. Štruktúra súboru

Štruktúra súboru potrebného pre načítanie tovaru partnera do databázy prevádzkovateľa je presne popísaná na https://pricemania.sk/specifikacia-xml-feedu/. Súbor s tovarom musí zodpovedať formálnym požiadavkám a musí obsahovať všetky povinné údaje stanovené prevádzkovateľom. V opačnom prípade nie je prevádzkovateľ povinný začať s jeho spracovaním.

4. Aktualizácia súboru tovaru a oznámenie prístupovej cesty

Súbor v dohodnutej štruktúre dodá partner tak, že súbor umiestni na vlastnom serveri a pri registrácii alebo v administračnom systéme prevádzkovateľa zadá prístupovú cestu k súboru. V procese spracovania XML feedu sú párované produkty partnera k už existujúcim produktom v databáze prevádzkovateľa alebo sú zaradené ako nové do príslušných kategórií. Pri určovaní poradia v rámci spracovania feedov sa berie do úvahy kvalita feedu, počet produktov a segment a najmä zvolený PPC program. Prioritne sú spracovávané e-shopy v programe PPC Premium, s kvalitným feedom a s ponukou tovaru v najprezeranejších kategóriách. Prevádzkovateľ nie je povinný do katalógu zaradiť všetky produkty partnera.

5. Programy pre internetové obchody

Partner má pre zobrazovanie tovaru možnosť vybrať si z nasledovných programov: https://pricemania.sk/ppc-programy/

6. Stav účtu

Stav účtu môže partner sledovať v administračnom systéme po prihlásení.

Nabitie kreditu prebieha v administračnom systéme partnera prostredníctvom elektronického formulára. Minimálna výška objednávky je 50 EUR bez DPH a sumu objednávky si partner vyberie z ponuky. Po odoslaní objednávkového formulára systém prevádzkovateľa v administračnom systéme zobrazí objednávku s fakturačnými údajmi pripravenú na okamžitú úhradu. Úhradu je možné zrealizovať prevodom peňazí na účet prevádzkovateľa alebo vkladom hotovosti na účet prevádzkovateľa podľa zobrazených fakturačných údajov. Bezprostredne po uhradení sumy na účet prevádzkovateľa bude partnerovi pripísaný zodpovedajúci kredit s prislúchajúcim bonusom. Následne prevádzkovateľ vystaví faktúru na základe údajov v administračnom systéme a odošle ju na adresu partnera. Všetky pohyby na svojom účte môže partner sledovať v administračnom systéme.

Partner môže na úhradu akejkoľvek ďalšej platenej služby zo strany prevádzkovateľa využiť svoj účet, cena takejto služby mu potom bude odrátaná zo zostatku kreditu.

Systém platby Pay-Per-Click znamená, že partner platí za každý preklik na jeho internetovú stránku. Systém prevádzkovateľa je chránený proti nekalým preklikom viacstupňovou ochranou. Kredit je nevratný okrem podmienok popísaných v bode 14 časť B. I.

7. Zmena podmienok

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky. Po akejkoľvek takejto zmene prevádzkovateľ zverejní zmenené podmienky na stránke a tak partnera o tejto zmene informuje. Nové zmenené podmienky vstúpia do platnosti automaticky po zverejnení na stránke. Inak sa podmienky nemôžu meniť s výnimkou, keď obe strany podpíšu písomnú dohodu. Ďalšie používanie služieb po zverejnení zmenených podmienok na tejto stránke potvrdzuje súhlas partnera s novými podmienkami.

8. Zmena služieb

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo ukončiť akúkoľvek službu alebo časť služby. Prevádzkovateľ poskytne partnerovi maximálne množstvo informácií o takejto zmene alebo ukončení, ak to bude za daných okolností možné. Oznam bude zverejnený na stránke partnera.

9. Heslo a bezpečnosť

Prístup partnera do administračného systému je možný len zadaním správneho prihlasovacieho mena a hesla do systému. Povinnosťou partnera je zabezpečiť primeranú ochranu týchto údajov, aby sa zamedzilo prístupu k nim neoprávneným osobám. V prípade zneužitia, podozrenia zneužitia, odcudzenia alebo podozrenia odcudzenia hesla musí túto skutočnosť partner bezodkladne nahlásiť prevádzkovateľovi.

10. Vlastnícke oprávnenie

1. Súhlasom s týmito podmienkami partner udeľuje prevádzkovateľovi všetky práva k uverejneniu každého dodaného obsahu, textov, obchodných značiek, obchodných mien, zoznamov. Súčasne partner zodpovedá za to, že má oprávnenie k používaniu ochranných známok a značiek, ktorých nie je vlastníkom. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek spory vzniknuté neoprávneným porušením autorských práv.

2. Partner udeľuje prevádzkovateľovi právo prepojiť odkazy na stránke prevádzkovateľa hyperlinkou so stránkou partnera.

11. Pravidlá prevádzky

1. Partner zodpovedá za prevádzku svojho konta. Partner súhlasí, že:

 • je zodpovedný za činy každého, kto použije partnerove užívateľské meno a za obsah, ktorý dodá na zobrazovanie na stránke partnera;
 • bude prevádzkovateľa informovať vždy, keď sa u niektorého z odkazov na stránku partnera zobrazia chybné stránky alebo nefunkčné spojenie. Taktiež partner súhlasí, že všetky kliknutia pri pokuse o prístup počas tejto doby mu budú účtované. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pozastaviť odkazy s nefunkčnými linkami.

2. Žiadne ilegálne alebo podvodné činy. Partner súhlasí, že:

 • bude dodržovať všetky platné zákony a nariadenia pri používaní služby vrátane, ale predovšetkým Zákona na ochranu údajov;
 • sa nebude vydávať za inú fyzickú alebo právnickú osobu či to nepravdivo tvrdiť, alebo akokoľvek inak nesprávne popisovať svoje spojenie s akoukoľvek fyzickou alebo právnickou osobou;
 • nebude využívať službu pre ilegálne alebo nemorálne účely

3. Nevhodný materiál. Partner súhlasí, že:

 • nebude zverejňovať, propagovať alebo prenášať prostredníctvom služby žiaden nezákonný, znepokojujúci, hanlivý, urážlivý, výhražný, škodlivý, vulgárny, obscénny, nenávidený, rasovo či etnicky; ktorý podporuje jednanie vedúce k trestnému činu, občianskej zadlženosti alebo akokoľvek inak porušuje platné zákony alebo nariadenia; alebo akokoľvek inak nevyhovujúci a nežiaduci materiál každého druhu a povahy;
 • prevádzkovateľ neschvaľuje obsah údajov dodaných partnerom, ani nepreberá žiadnou zodpovednosť za akýkoľvek výhražný, hanlivý, obscénny, znepokojujúci alebo urážlivý materiál, ktorý je súčasťou takýchto materiálov alebo za akýkoľvek zločin, ku ktorému dopomohlo využívanie tejto stránky;
 • v prípade porušenia akéhokoľvek ustanovenia pravidiel prevádzky uvedených v čl. 11. sa partner vystavuje riziku trestného stíhania.

4. Integrita systému. Partner súhlasí, že:

 • nebude žiadnym spôsobom podsúvať alebo distribuovať súbory, ktoré obsahujú víry, poškodené súbory alebo akýkoľvek podobný software alebo programy, ktoré by mohli poškodiť činnosť počítača niekoho iného;
 • nebude zasahovať alebo nenaruší siete spojené so službami;
 • nebude používať žiadne zariadenia, software alebo program, alebo za pomoci iných prostriedkov sa nebude pokúšať zasahovať a narúšať riadnu prevádzku stránky, služby a/alebo akékoľvek transakcie, ktorú táto stránka ponúka;
 • neurobí nič, čo by spôsobilo nezmyselnú a neprimerane veľkú záťaž infraštruktúre prevádzkovateľa
 • Tým, že má partner prístup ku službe, vyjadruje svoj súhlas, že pri používaní služby bude používať len prostriedky, ktoré poskytuje prevádzkovateľ alebo spoločnosti autorizované prevádzkovateľom. Partner tiež súhlasí, že nebude používať žiadne automatizované prostriedky (napr. agentov, roboty, scripty alebo spiders) a to zo žiadneho dôvodu.

5. Porušenie autorských práv tretej strany.

 • V prípade, že partner zverejní alebo sprístupní informácie alebo iný materiál, ktorý porušuje autorské práva tretej strany, môže prevádzkovateľ ukončiť prístup partnera ku službám. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody týmto vzniknuté.
 • Prevádzkovateľ môže, podľa vlastného uváženia, okamžite ukončiť prístup partnera ku službe, pokiaľ pri prevádzke porušil akýkoľvek bod čl. 11 týchto podmienok.


12. Obmedzenie zodpovednosti

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za žiadne škody spôsobené stratou zisku, využívaním údajov a iného nehmotného majetku alebo za všetky nepriame, škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania alebo neschopnosti používať službu alebo kvôli neoprávnenému prístupu a to i vtedy, pokiaľ bol prevádzkovateľ upozornený na možnosť týchto škôd.

13. Náhrada škody

Partner súhlasí, že nebude škodiť prevádzkovateľovi, jeho materskej spoločnosti, dcérskym spoločnostiam, sesterským spoločnostiam, zamestnancom ani klientom a partnerom a že v prípade ich zámerného poškodenia je ochotný uhradiť škodu, ktorá môže vzniknúť v dôsledku porušenia týchto pravidiel.

13. Ukončenie a jeho následky

A. Ukončenie zo strany partnera
Partner môže využívanie služieb zrušiť kedykoľvek, bez udania dôvodu, s okamžitou platnosťou, vo chvíli doručenia oznámenia tejto skutočnosti prevádzkovateľovi. V prípade, že partner nesúhlasí s podmienkami, alebo má voči nim výhrady, jediným spôsob pre partnera je okamžité ukončenie využívania služieb prevádzkovateľa a oznámenie tejto skutočnosti prevádzkovateľovi.

B. Ukončenie zo strany prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ môže registráciu partnera okamžite zrušiť:

I. Tým, že zašle partnerovi oznámenie o tejto skutočnosti e-mailom. Prevádzkovateľ v tomto prípade vráti zostatok kreditu na účet partnera. Prevádzkovateľ v prípade ukončenia nenesie žiadnu zodpovednosť za škody týmto spôsobené partnerovi alebo tretej osobe;
II. V prípade, že partner tieto podmienky nedodržal alebo porušil, a nie je možné zjednanie nápravy do 5 dní od dňa kedy sa o skutočnosti prevádzkovateľ;
III. V prípade, že na majetok partnera bol vyhlásený konkurz.

C. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na ukončenie vzťahu bez udania dôvodu.

14. Komunikácia medzi prevádzkovateľom a partnerom

Všetky oznamy musia byť zaslané na adresu support@pricemania.sk alebo e-mailovú adresu kontaktnej osoby prevádzkovateľa. Všetky oznamy zo strany prevádzkovateľa budú zaslané na e-mailovú adresu partnera.

15. Podmienky ochrany osobných údajov pri niektorých účeloch spracúvania

Nasledovné informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov návštevníkov a/alebo užívateľov portálu (v tomto článku ďalej len „Dotknutá osoba“), ktoré vykonáva prevádzkovateľ (v tomto článku ďalej len „Prevádzkovateľ“). Spracúvanie a ochrana týchto osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), v spojení s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“).

Spracúvanie osobných údajov pri registrácii na portáli

Bližšie informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov Dotknutej osoby sú neoddeliteľnou súčasťou podmienok a pravidiel registrácie.

Spracúvanie osobných údajov pri prihlásení k newsletteru

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom odosielania informácií o jeho produktoch a službách (newsletter), sú: emailová adresa Dotknutej osoby.

Právnym základom spracovania týchto údajov je súhlas Dotknutej osoby v zmysle§ 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a)  Nariadenia, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný kliknutím na aktívny odkaz umiestnený na konci každého newsletteru alebo na základe písomnej žiadosti zaslanej na emailovú adresu Prevádzkovateľa.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o zasielanie newsletteru Prevádzkovateľa.

Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený Sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa zaisťuje alebo môže zaisťovať správu newsletterových kampaní, prípadne ktorý Prevádzkovateľovi poskytuje technické riešenie pre realizáciu a správu newsletterových kampaní.

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ  nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou Sprostredkovateľa.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu,  právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom na žiadosť Dotknutej osoby, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo Sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Newsletter nie je primárne určený pre návštevníkov mladších ako 16 rokov.

Spracúvanie osobných údajov pri hodnotení produktov

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom zverejnenia jej ohodnotenia konkrétneho produktu na portáli, sú: meno a priezvisko Dotknutej osoby.

Osobné údaje, ktoré budú Prevádzkovateľovi poskytnuté v rámci hodnotenia produktu za pomoci k tomu určeného osobitného formulára, budú zverejnené pri popise daného produktu.

Právnym základom spracovania týchto údajov je súhlas Dotknutej osoby v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a)  Nariadenia, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný na základe žiadosti adresovanej Prevádzkovateľovi.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o zverejnenie hodnotenia jej nákupu a/alebo otázky, pokiaľ sa takáto otázka zverejňuje pri konkrétnych produktoch či službách, alebo do doby zodpovedania Dotknutou osobou zadanej otázky či podnetu odoslaného cez online helpdesk alebo kontaktný formulár.

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ  nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu,  právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom na žiadosť Dotknutej osoby, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Formulár pre hodnotenie produktu nie je primárne určený pre návštevníkov mladších ako 16 rokov.


16. Záverečné ustanovenia

V prípade, že niektoré nariadenia týchto pravidiel budú celé, alebo sčasti, prehlásené za neplatné, nevynútiteľné alebo neúčinné, bude zostávajúca časť týchto pravidiel platiť v plnom rozsahu. Tieto pravidlá budú upravované a interpretované v súlade so zákonmi Slovenskej Republiky a budú predmetom patriacim do výlučnej jurisdikcie súdov v Slovenskej Republike. Tieto pravidlá a všetky modifikácie k týmto pravidlám predstavujú celú zmluvu medzi stranami. Podľa tejto dohody partner nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti prevádzkovateľa previesť na niekoho iného žiadny podiel a/alebo výhody.