Podmienky a pravidlá registrácie a používania portálu Pricemania.sk


1. Prevádzkovateľ:

Prevádzkovateľom portálu Pricemania.sk je Pricemania s. r. o., Priemyselná 1/A, 821 09 Bratislava, IČO: 43860559, zápis v Obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 49437/B

 

2. Registrácia a osobné údaje:

 • Registrácia užívateľa na portáli nie je povinná, pokiaľ sa však užívateľ rozhodne zaregistrovať, musí poskytnúť informácie, ktoré sú v súlade so skutočnosťou. V prípade zistenia nepravdivých údajov si prevádzkovateľ portálu vyhradzuje právo na okamžité zrušenie užívateľského profilu.
 • Vykonaním registrácie užívateľ potvrdzuje, že ním poskytnuté povinné osobné údaje v rozsahu emailová adresa sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle § 4 ods. 1 písm. i) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľom portálu. Registráciou ďalej užívateľ udeľuje súhlas na zaradenie svojich osobných údajov do databázy prevádzkovateľa a na informovanie o ponukách prevádzkovateľa a jeho partnerov.
 • Poskytnutie osobných údajov, s výnimkou povinných údajov, je dobrovoľné.
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov poskytuje užívateľ na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek odvolať písomne na emailovej adrese prevádzkovateľa: info@pricemania.sk.
 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje osobné údaje užívateľa (e-mailová adresa) neposkytnúť tretej osobe bez jeho výslovného súhlasu.
 • Emailová adresa, ktorú užívateľ pri registrácii uvedie, slúži pre identifikáciu, posielanie registračného linku, prípadne nového hesla, posielanie ponúk prevádzkovateľa a jeho partnerov a pravidelného mailingu.
 • Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek následky alebo škodu spôsobenú zabudnutím prihlasovacích údajov užívateľom, prípadne zneužitím týchto prihlasovacích údajov treťou osobou.
 • Prevádzkovateľ sa zároveň zaväzuje neposkytnúť prihlasovacie údaje jednotlivých užívateľov tretím osobám.

 

3. Užívateľský profil:

 • Prevádzkovateľ portálu nenesie zodpovednosť za údaje poskytnuté užívateľmi.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zásahu do obsahu užívateľského profilu.
 • Prevádzkovateľ portálu prehlasuje, že na požiadanie účastníka môže vykonať zmenu údajov uvedených v jeho profile. Žiadosti o vykonanie zmien je potrebné adresovať na emailovú adresu prevádzkovateľa: info@pricemania.sk.
 • Každý užívateľ môže mať vytvorený len jeden užívateľský profil. V prípade zistenia opaku môžu byť profily užívateľa bez upozornenia prevádzkovateľom zmazané.
 • Pokiaľ nebude užívateľ aktívny počas 6 mesiacov od posledného prihlásenia, prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo jeho profil vrátane všetkých poskytnutých údajov, fotografií, príspevkov do diskusie a správ z portálu vymazať.

 

4. Diskusia a hodnotenia:

 • Zaregistrovaný užívateľ môže prispievať do diskusie a hodnotiť produkty a obchody. Vykonávanie uvedených činností je dobrovoľné a bez nároku na honorár. Užívatelia sa týmto zaväzujú, že ich správy a komentáre nebudú mať charakter správ, ktoré sú vulgárne, urážlivé, poburujúce, obscénne, vzťahujúce sa k propagácii resp. priamo propagujúce násilie, rasizmus, fašizmus, alebo iné hnutia a ideológie smerujúce k potlačeniu práv a slobôd občanov, nebudú komerčného charakteru a nebudú podnecovať k páchaniu trestnej činnosti alebo porušovaniu právneho poriadku SR.
 • Prevádzkovateľ tohto portálu nezodpovedá za obsah správ umiestnených na portál užívateľmi, ani za obsah príspevkov do diskusie, taktiež nezodpovedajú za porušovanie práv duševného vlastníctva, ani iných práv užívateľmi.
 • Prevádzkovateľ si zároveň vyhradzuje právo zásahu do užívateľského profilu, ako aj právo na odstránenie komentárov, pokiaľ porušujú tieto pravidlá, dobré mravy alebo zákony SR.

Upozornenie: prevádzkovateľ má právo na selekciu užívateľov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo aj na zrušenie užívateľského profilu bez udania dôvodu.

 

5. Súťaže:

Zapojením sa do súťaží organizovaných prevádzkovateľom na Pricemania.sk užívateľ súhlasí so zaradením do databázy Pricemania.sk a so zasielaním pravidelného mailingu. Užívateľ tiež súhlasí so zaradením do databázy tretích strán (partneri súťaže a pod.) a so zasielaním pravidelného mailingu.

 

6. Zrušenie profilu:

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zrušenie užívateľského profilu v nasledovných prípadoch:

 • údaje poskytnuté pri registrácii užívateľa sú nepravdivé
 • užívateľ má viac ako jeden profil
 • užívateľ nebol aktívny počas 6 mesiacov od posledného prihlásenia
 • užívateľ ani po výzve prevádzkovateľa neupustil od umiestňovania fotografií a komentárov, ktoré sú v rozpore s pravidlami portálu - v uvedenom prípade bude zrušenie užívateľského profilu definitívne a užívateľovi nebude umožnené vytvorenie nového profilu

Užívateľ má právo požiadať o zrušenie užívateľského profilu zaslaním emailu na info@pricemania.sk.

 

7. Všeobecné:

 • Rozširovanie akýchkoľvek dát nachádzajúcich sa na portáli je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť uvedené podmienky a pravidlá portálu a užívatelia sa zaväzujú tieto podmienky a pravidlá naďalej dodržiavať. V prípade, že s novými podmienkami a pravidlami nebude užívateľ súhlasiť, prestane portál používať.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek odstaviť portál i bez upozornenia užívateľov.
 • Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za dáta uložené na portáli, pokiaľ dôjde k akémukoľvek útoku na server.
 • Prevádzkovateľ taktiež nenesie zodpovednosť za akékoľvek následky, ktoré môžu užívateľom vzniknúť v dôsledku používania tohto portálu.
 • Vykonaním registrácie prejavuje užívateľ súhlas s horeuvedenými pravidlami portálu a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.
sk