Podmienky a pravidlá registrácie a používania portálu Pricemania.sk


1. Prevádzkovateľ:

Prevádzkovateľom portálu Pricemania.sk je Pricemania s. r. o., Karpatská 6, 811 05 Bratislava, IČO: 43860559, zápis v Obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 49437/B

2. Registrácia a osobné údaje:

 • Nasledovné informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov návštevníkov a/alebo zákazníkov tohto portálu (ďalej jednotlivo len „užívateľ“), ktoré vykonáva prevádzkovateľ. Spracúvanie a ochrana týchto osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), v spojení s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“).
 • Registrácia užívateľa na portáli nie je povinná, pokiaľ sa však užívateľ rozhodne zaregistrovať, musí poskytnúť informácie, ktoré sú v súlade so skutočnosťou. V prípade zistenia nepravdivých údajov si prevádzkovateľ portálu vyhradzuje právo na okamžité zrušenie užívateľského profilu.
 • Osobné údaje užívateľa, ktoré prevádzkovateľ spracuje za účelom jeho registrácie a zriadenia užívateľského účtu a za účelom poskytovania služieb určených pre registrovaných užívateľov, sú: Meno, priezvisko a emailová adresa užívateľa.
 • Spracovaním osobných údajov užívateľa môže byť poverený sprostredkovateľ, ktorý pre prevádzkovateľa môže zaisťovať správu newsletterových kampaní alebo poskytovať nástroje pre ich uskutočňovanie.
 • Právnym základom spracovania osobných údajov užívateľa je plnenie práv a povinností spojených s využívaním služieb spojených s užívateľských účtom, ktoré by inak nebolo možné poskytovať v plnom rozsahu.
 • Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu užívateľa o využívanie služieb spojených s užívateľských účtom.
 • Pri spracovaní osobných údajov užívateľa nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom prevádzkovateľ  nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám s výnimkou sprostredkovateľa.
 • Užívateľ má predovšetkým právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu,  právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom na žiadosť užívateľa, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.
 • Služby spojené s užívateľským účtom nie sú primárne určené pre návštevníkov mladších ako 16 rokov.
 • Emailová adresa, ktorú užívateľ pri registrácii uvedie, slúži pre identifikáciu, posielanie registračného linku, prípadne nového hesla. Neoddeliteľnou súčasťou služieb spojených s užívateľským účtom je posielanie ponúk prevádzkovateľa a jeho partnerov a pravidelného mailingu, od ktorého sa užívateľ môže kedykoľvek odhlásiť. Užívateľ má teda vždy možnosť využívať služby portálu ako neregistrovaný návštevník bez zasielania vyššie uvedených správ, alebo ako registrovaný užívateľ, pričom posielanie týchto správ je súčasťou služieb prevádzkovateľa.
 • Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek následky alebo škodu spôsobenú zabudnutím prihlasovacích údajov užívateľom, prípadne zneužitím týchto prihlasovacích údajov treťou osobou.
 • Prevádzkovateľ sa zároveň zaväzuje neposkytnúť prihlasovacie údaje jednotlivých užívateľov tretím osobám.

3. Užívateľský profil:

 • Prevádzkovateľ portálu nenesie zodpovednosť za správnosť a nezávadnosť údajov poskytnutých užívateľmi.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zásahu do obsahu užívateľského profilu, pokiaľ je v rozpore s týmito podmienkami.
 • Prevádzkovateľ portálu prehlasuje, že na požiadanie účastníka môže vykonať zmenu údajov uvedených v jeho profile. Žiadosti o vykonanie zmien je potrebné adresovať na emailovú adresu prevádzkovateľa: support@pricemania.sk.
 • Každý užívateľ môže mať vytvorený len jeden užívateľský profil. V prípade zistenia opaku môžu byť profily užívateľa bez upozornenia prevádzkovateľom zmazané.
 • Pokiaľ nebude užívateľ aktívny počas 6 mesiacov od posledného prihlásenia, prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo jeho profil vrátane všetkých poskytnutých údajov, fotografií, príspevkov do diskusie a správ z portálu vymazať.

4. Diskusia a hodnotenia:

 • Zaregistrovaný užívateľ môže prispievať do diskusie a hodnotiť produkty a obchody. Vykonávanie uvedených činností je dobrovoľné a bez nároku na honorár. Užívatelia sa týmto zaväzujú, že ich správy a komentáre nebudú mať charakter správ, ktoré sú vulgárne, urážlivé, poburujúce, obscénne, vzťahujúce sa k propagácii resp. priamo propagujúce násilie, rasizmus, fašizmus, alebo iné hnutia a ideológie smerujúce k potlačeniu práv a slobôd občanov, nebudú komerčného charakteru a nebudú podnecovať k páchaniu trestnej činnosti alebo porušovaniu právneho poriadku SR.
 • Prevádzkovateľ tohto portálu nezodpovedá za obsah správ umiestnených na portál užívateľmi, ani za obsah príspevkov do diskusie, taktiež nezodpovedajú za porušovanie práv duševného vlastníctva, ani iných práv užívateľmi.
 • Prevádzkovateľ si zároveň vyhradzuje právo zásahu do užívateľského profilu, ako aj právo na odstránenie komentárov, pokiaľ porušujú tieto pravidlá, dobré mravy alebo zákony SR.

Upozornenie: prevádzkovateľ má právo na selekciu užívateľov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo aj na zrušenie užívateľského profilu bez udania dôvodu.

5. Zrušenie profilu:

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zrušenie užívateľského profilu v nasledovných prípadoch:

 • údaje poskytnuté pri registrácii užívateľa sú nepravdivé
 • užívateľ má viac ako jeden profil
 • užívateľ nebol aktívny počas 6 mesiacov od posledného prihlásenia
 • užívateľ ani po výzve prevádzkovateľa neupustil od umiestňovania fotografií a komentárov, ktoré sú v rozpore s pravidlami portálu - v uvedenom prípade bude zrušenie užívateľského profilu definitívne a užívateľovi nebude umožnené vytvorenie nového profilu.

Užívateľ má právo požiadať o zrušenie užívateľského profilu zaslaním emailu na support@pricemania.sk.

6. Doplňujúce podmienky

Neoddeliteľnou súčasťou podmienok registrácie užívateľa sú tiež:

 • Všeobecné zmluvné podmienky prevádzkovateľa na stránkach: https://www.pricemania.sk/vseobecne-zmluvne-podmienky/ 
 • Podmienky súťaží, ktoré budú zverejnené pri každej jednotlivej súťaži, do ktorej sa užívateľ rozhodne zapojiť.
 • Podmienky služby Overený obchod, pokiaľ sa užívateľ pre využitie tejto služby rozhodne. Podmienky služby Overený obchod budú v takomto prípade užívateľovi sprístupnené na jeho žiadosť.

7. Všeobecné:

 • Rozširovanie akýchkoľvek dát nachádzajúcich sa na portáli je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť uvedené podmienky a pravidlá portálu a užívatelia sa zaväzujú tieto podmienky a pravidlá naďalej dodržiavať. V prípade, že s novými podmienkami a pravidlami nebude užívateľ súhlasiť, prestane portál používať.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek odstaviť portál i bez upozornenia užívateľov.
 • Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za dáta uložené na portáli, pokiaľ dôjde k akémukoľvek útoku na server.
 • Prevádzkovateľ taktiež nenesie zodpovednosť za akékoľvek následky, ktoré môžu užívateľom vzniknúť v dôsledku používania tohto portálu.
 • Vykonaním registrácie prejavuje užívateľ súhlas s horeuvedenými pravidlami portálu a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.