Harman/Kardon SB 35 | Pricemania

Harman/Kardon SB 35

Odporúčame: Top20 produktov z kategórie Reproduktory a reprosústavy

Ideá,lny doplnok pre absolú,tny zvuk.  , , , , Sound Bar Harman/Kardon Sabre SB35 preddefinová,va to, čí,m by mal systé,m domá,cej zá,bavy byť, v modernej forme, funkčnosti a dizajne. S ultra tenký,m, 32 mm sound barom v hliní,kovom ...viac

Je nám ľúto. Tento produkt nieje aktuálne v ponuke žiadneho e-shopu na Pricemánii.

Popis

Ideá,lny doplnok pre absolú,tny zvuk.  , , , , Sound Bar Harman/Kardon Sabre SB35 preddefinová,va to, čí,m by mal systé,m domá,cej zá,bavy byť, v modernej forme, funkčnosti a dizajne. S ultra tenký,m, 32 mm sound barom v hliní,kovom prevedení, a kompaktný,m subwooferom, robí, Sabre SB35 objemné, audio zariadenia ú,plný,m passé. So zá,kazkovo vyvinutý,mi Harman/Kardon meničmi ladený,mi pre dokonalosť a maximá,lnym spracovaní,m vý,konu pre najnov&scaron,ie audio technoló,gie, nevyzerá, Harman/Kardon Sabre SB35 len jedinečne &ndash, on tak aj znie. Vychutnajte si bohatý,, multikaná,lový, zá,žitok z počú,vania pre vá,&scaron, systé,m domá,cej zá,bavy. Prostrední,ctvom rý,chlej a jednoduchej in&scaron,talá,cie cez HDMI®,, umožňuje nový, Harman/Kardon Sabre SB35 aktualizovať vá,&scaron, celkový, zá,žitok z domá,ceho kina na &scaron,pičkovú, ú,roveň. Nastavte a spravujte vá,&scaron, systé,m prostrední,ctvom jeho ľahko čitateľné,ho displeja, streamujte hudbu z vá,&scaron,ho smartfó,nu cez Bluetooth®, a vychutnajte si ako , Harman/Kardon Sabre SB35 doká,že obohatiť vzhľad ako aj zvuk va&scaron,ej obý,vačky.. Funkcie:. - Vý,konnostne ladené, meniče so &scaron,tí,hlym profilom 100 W bezdrô,tové,ho subwoofera. - Ultra tenký, 32 mm sound bar zvý,razňuje vzhľad a pocit z va&scaron,ej plochej obrazovky. - Roz&scaron,í,rené, dvojité, možnosti pre Harman NSP vá,m priná,&scaron,ajú, miestnosť zapĺňajú,ci zvuk. - Kompletná, HDMi®, kompatibilita a tiež aj možnosť bezdrô,tové,ho pripojenia cez , Bluetooth®,. Zvuk. - Soundbar zahŕňa &scaron,esť 45 mm meničov a &scaron,tyri 25mm kupolovité, tweetery. - Bezdrô,tový,, 100 W, aktí,vny subwoofer s duá,lnymi 112 mm meničmi v portovej ozvučnici. - Zosilňovací, vý,kon soundbar centra: 20 W x 4 + 15 W x 4. Spracovanie priestorové,ho zvuku. - Exkluzí,vna technoló,gia HARMAN Wave režimu priestorové,ho zvuku využí,va mimoriadne pokrokové, digitá,lne spracovanie signá,lu (Trojité, DSP) na zaistenie realistické,ho zá,žitku priestorové,ho zvuku pre viacerý,ch posluchá,čov, bez ohľadu na tvar a veľkosť miestnosti. Režim Wave ú,plne využí,va vý,hody v&scaron,etký,ch priestorový,ch kaná,lov. - Virtual režim ktorý, funguje so stereo a multikaná,lový,mi zdrojmi, tá,to konfigurá,cia zvä,č&scaron,uje zvukové, pole, zdanlivú, &scaron,í,rku zdroja a hĺbku vní,mané,ho zvukové,ho priestoru. - Stereo režim s ekvalizá,ciou a filtrovaní,m v oblasti digitá,lnej domé,ny pre veľmi zrozumiteľné,, plynule jednoliate zvukové, pole, ktoré, je nezá,vislé, na uhle počú,vania. - Dolby®, Digital TrueHD dekó,dovanie. - DTS HD dekó,dovanie. - Harman Volume vá,m pomá,ha zaistiť rovnakú, ú,roveň hlasitosti, bez ohľadu na to čo prá,ve sledujete - či ide o film, TV relá,ciu alebo TV reklamu. Možnosti pripojenia. - Tri HDMi®, vstupy. - Jeden HDMi®, vý,stup s Audio Return Channel (ARC) podporou a CEC.. - Bluetooth®, možnosť pripojenia. - Jeden stereo analó,gový, audio vstup. - Jeden optický, digitá,lny vstup. - Jeden USB port vý,hradne na aktualizá,ciu softvé,ru. Jednoduchosť použitia. - Zobrazenie na obrazovke (prostrední,ctvom HDMi®,) vá,m umožňuje ovlá,dať va&scaron,e možnosti vizuá,lne. - LCD displej na prednom paneli zobrazuje indiká,ciu stavu zvukové,ho panelu. - Dodá,vaný, IR diaľkový, ovlá,dač vá,m umožňuje pohodlne ovlá,dať v&scaron,etky funkcie zvukové,ho panelu. - Programovateľný, soundbar center, ktorý, mô,že reagovať na prí,kazy ovlá,dania hlasitosti, zapnutia napá,jania a voľby zdroja z diaľkové,ho ovlá,dača vá,&scaron,ho TV, vďaka čomu stačí, jediný, diaľkový, ovlá,dač na ovlá,danie celé,ho vá,&scaron,ho systé,mu domá,ceho kina. - Bezdrô,tový, subwoofer, ktorý, mô,žete umiestniť kdekoľvek vo va&scaron,ej miestnosti bez potreby použitia reproduktorový,ch ká,blov. - Ú,plná, flexibilita in&scaron,talá,cie subwoofera: Je možné, ho umiestniť vertiká,lne na podlahu, pripevniť na stenu alebo na ležato pod va&scaron,u pohovku.. - Ovlá,dač ú,rovne subwoofera priamo z diaľkové,ho ovlá,dača vá,m umožňuje dosiahnuť najlep&scaron,ie vyvá,ženie medzi subwooferom a soundbar centrom pre rozličné, miestnosti. - Voliteľný, IR opakovač. V prí,pade, že je zvukový, panel blokovaný, IR prijí,mačom televí,zora, zasuňte IR opakovač zo zadnej strany vá,&scaron,ho zvukové,ho panelu a umiestnite ho pred IR prijí,mač televí,zora.. - Obvod automatické,ho zapnutia napá,jania automaticky prepne subwoofer z pohotovostné,ho režimu do režimu zapnutie, keď je prí,tomný, audio signá,l. - EQ prepí,nač vá,m umožňuje upraviť basy soundbaru pri montá,ži na stenu, alebo umiestnení, na stole na dodá,vanie najprirodzenej&scaron,ie znejú,ceho basové,ho vý,konu v prí,pade akejkoľvek in&scaron,talá,cie. - Upraviteľná, vý,hybka subwoofera vá,m umožňuje dosiahnuť plynulý, prechod basov medzi subwoofererom a soundbar centrom pre &scaron,irokú, &scaron,ká,lu rozličný,ch miestností, a umiestnení, subwoofera. - Fá,zový, prepí,nač vá,m umožňuje jemne doladiť basový, vý,kon pre va&scaron,e prostredie počú,vania a podľa va&scaron,ich požiadaviek. - Prí,slu&scaron,enstvo (dodá,vané,), vá,m zjednodu&scaron,uje montá,ž soundbaruna stenu pozdĺž vá,&scaron,ho TV. - K dispozí,cii v 120 V a 230 V verzii. Obsah balenia:. 1x Harman/Kardon Sabre SB35 systé,m zvukové,ho centra pre domá,ce kino. 1x elektrický, adapté,r s AC ká,blom. 1x analó,gový, ká,bel. 1x optický, ká,bel. 1x HDMI®, ká,bel. 1x diaľkový, ovlá,dač. 1x stojan na stô,l. 1x držiak pre montá,ž na stenu. 1x IR opakovač. Sprievodca rý,chlym &scaron,tartom. 1x Harman/Kardon Sabre SB35 aktí,vny bezdrô,tový, subwoofer. 1x stojan na podlahu. 1x držiak pre montá,ž na stenu. 1x sieťová, &scaron,nú,ra. Technické, ú,daje. - Reproduktory soundbar centra: &Scaron,esť 45 mm stredorozsahový,ch reproduktorov a &scaron,tyri 25 mm kupolovité, tweetery. - Zosilňovací, vý,kon soundbar centra: 4 x 20 W + 4 x 15 W. - Zosilňovací, vý,kon bezdrô,tové,ho subwoofera: 100 W. - Frekvenčná, odozva systé,mu: 43 Hz &ndash, 22 kHz. - Rozmery (V x &Scaron, x H) a hmotnosť &ndash, soundbar centra: 110 mm x 1150 mm x 32 mm, 2.6kg. - Subwoofer: 460 mm x 390 mm x 86 mm, 5.8 kg.

Vývoj ceny

Reklama

Najprezeranejšie produkty

Reklama