PODMIENKY POUŽÍVANIA SLUŽBY OVERENÝ OBCHOD

Čl. I
Úvodné ustanovenia

1.    Prevádzkovateľom internetového portálu pricemania.sk a jeho podstránok umiestnených na doménach druhej a/alebo tretej úrovne (ďalej a spoločne len ako „pricemania.sk“) je spoločnosť Pricemania s. r. o., so sídlom Karpatská 6, 811 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 43 860 559, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 49437/B, adresa pre doručovanie elektronickej pošty: info@pricemania.sk (ďalej len ako „poskytovateľ“).

Poskytovateľ je zároveň prevádzkovateľom služby Overený obchod, ktorej bližší popis je k dispozícii na stránkach: https://www.pricemania.sk/pricemania-overeny-obchod/, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou týchto podmienok.

2.    Prostredníctvom portálu pricemania.sk sú zobrazované stránky a odkazy na tovar a/alebo služby podnikateľov prevádzkujúcich svoje internetové obchody. Podnikateľ, ktorý takýto internetový obchod prevádzkuje a ktorý sa zároveň rozhodol využívať službu Overený obchod, sa pre účely týchto podmienok označuje ako „partner“.

3.    Poskytovateľ vydáva nasledovné podmienky používania služby Overený obchod ako neoddeliteľnú súčasť zmluvy o používaní tejto služby uzavretej medzi poskytovateľom a partnerom formou implementovania skriptu na stránkach partnera (ďalej len ako „zmluva“), a to postupom uvedeným na stránkach podľa ods. 1. Uzavretím zmluvy partner potvrdzuje, že bol s týmito podmienkami riadne a včas oboznámený a súhlasí s nimi.

Tieto podmienky zároveň v plnom rozsahu nahrádzajú osobitnú zmluvu v zmysle čl. 28 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (ďalej len „GDPR“).

Čl. II.
Povinnosti partnera a návod na implementáciu služby Overený obchod

1.    Uzavretím zmluvy partner získava nevýhradnú licenciu na použitie skriptu umožňujúceho využívanie služby Overený obchod, a zaväzuje sa, že pri implementácii služby Overený obchod na svojich internetových stránkach dodrží technický postup popísaný na stránkach podľa čl. I. ods. 1

2.    Partner nie je oprávnený modifikovať skript iným ako určeným spôsobom umožňujúci využitie služby Overený obchod, a môže ho využívať len pre účely plnenia zmluvy.

3.    Využívanie služby Overený obchod je bezplatné.

4.    Vzhľadom na to, že pri využívaní služby Overený obchod a spracúvaní údajov o nákupoch zákazníkov partner v zmysle GDPR vystupuje taktiež v postavení sprostredkovateľa a poskytovateľ v postavení prevádzkovateľa, partner je pri uzavretí zmluvy povinný:

4.1    zabezpečiť, že osobné údaje jeho zákazníkov súvisiace s nákupmi na jeho stránkach budú poskytovateľovi poskytované na základe ich osobitného súhlasu získaného formou tzv. opt-in – túto povinnosť si partner môže splniť napríklad pridaním vopred nezaškrtnutého check-boxu v poslednom kroku objednávky v znení:

„Súhlasím so zaslaním dotazníka na hodnotenie nákupu v rámci služby Overený obchod, a to v zmysle podmienok ochrany osobných údajov dostupných na tomto aktívnom odkaze“

4.2    v mene poskytovateľa informovať svojich zákazníkov o spracúvaní osobných údajov poskytovateľom, t. j. o všetkých skutočnostiach v zmysle čl. 13 GDPR, doplnením svojich podmienok ochrany osobných údajov dostupných po kliknutí na aktívny odkaz spomínaný v predošlom odseku, a to textom v nasledovnom znení:

„Prevádzkovateľ internetového obchodu týmto v mene spoločnosti Pricemania s. r. o., so sídlom Karpatská 6, 811 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 43 860 559, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 49437/B, adresa pre doručovanie elektronickej pošty: info@pricemania.sk (ďalej len ako „prevádzkovateľ“), ktorý je prevádzkovateľom služby s názvom Overený obchod (ďalej len „služba“), informuje a zákazník nakupujúci v tomto internetovom obchode (ďalej len „dotknutá osoba“) berie na vedomie, že pri využití služby dochádza k spracovaniu osobných údajov poskytnutých dobrovoľne, a to priamo dotknutou osobou.

Služba umožňuje získanie hodnotenia dotknutej osoby o nákupe uskutočnenom cez tento internetový obchod, a to za pomoci on-line formulára zaslaného na emailovú adresu dotknutej osoby uvedenú pri objednávke, ktorý po jeho vyplnení bude poskytnutý prevádzkovateľovi za účelom zverejnenia tohto hodnotenia na stránkach www.pricemania.sk. Pri tom dochádza k spracúvaniu nasledovných údajov dotknutej osoby prevádzkovateľom (v mene ktorého ich spracúva prevádzkovateľ tohto internetového obchodu): meno a priezvisko, emailová adresa, údaje o nákupe dotknutej osoby a hodnotenie nákupu a zakúpeného produktu. Tie, s výnimkou emailovej adresy dotknutej osoby, ktorá slúži na umožnenie realizácie služby, budú v anonymizovanej podobe zverejnené na vyššie uvedených stránkach prevádzkovateľa za účelom verejného zobrazovania hodnotení internetových obchodov a nimi ponúkaných produktov.

K spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby dochádza na základe súhlasu, ktorý možno kedykoľvek odvolať na základe písomnej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi alebo kliknutím na aktívny odkaz umiestnený vo vyššie spomínanom formulári na hodnotenie nákupu.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu dotknutej osoby o zverejnenie jej hodnotenia nákupu na stránkach prevádzkovateľa, teda až do odvolanie jej súhlasu.

Spracovaním osobných údajov dotknutej osoby môže byť poverený sprostredkovateľ, ktorý pre prevádzkovateľa a jeho účely zaisťuje alebo môže zaisťovať správu jeho stránok a CRM systémov, webhostingové služby a pod.

Pri spracovaní osobných údajov dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou vyššie uvedených sprostredkovateľov.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov.

Dotknutá osoba odoslaním svojho hodnotenia nákupu súčasne udeľuje prevádzkovateľovi bezodplatnú, výhradnú, územne a vecne neobmedzenú licenciu na použitie textu svojho hodnotenia prevádzkovateľom, a to všetkými možnými spôsobmi, ako aj súhlas na úpravu týchto hodnotení v rozsahu gramatických chýb a odstraňovania nevhodného či protiprávneho obsahu.

Služba nie je primárne určená pre dotknuté osoby mladšie ako 16 rokov.“

4.3    zabezpečiť, že k získaniu osobných údajov zákazníkov pre poskytovateľa a k zaslaniu formulára na hodnotenie ich nákupov nebude dochádzať, pokiaľ nebudú splnené podmienky podľa predošlých odsekov 4.1 a 4.2.

Čl. III
Práva a povinnosti pri spracúvaní a ochrane osobných údajov

1.    Vzhľadom na to, že partner bude pri využívaní služby Overený obchod spracúvať osobné svojich zákazníkov v rozsahu, spôsobom a za účelom uvedeným v čl. II, partner a poskytovateľ uzavretím zmluvy prijímajú taktiež nasledovné podmienky spracúvania a ochrany osobných údajov.

2.    Uzavretím zmluvy poskytovateľ poveruje partnera k tomu, aby v jeho mene spracúval osobné údaje v rozsahu, spôsobom a za účelom uvedeným v čl. II. a partner toto poverenie prijíma.

3.    Spracúvaním osobných údajov v zmysle tohto článku sa rozumie predovšetkým ich zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií, prenos, používanie, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia s využitím manuálnych a automatizovaných prostriedkov, a to podľa pokynov poskytovateľa a v rozsahu nevyhnutnom na zaistenie riadneho plnenia zmluvy. 

4.    Poskytovateľ a partner sa uzavretím zmluvy dohodli, že partner nemá nárok na odmenu alebo náhradu nákladov spojených so spracúvaním osobných údajov pre účely poskytovateľa.

5.    Partner je pri plnení povinností spojených so spracúvaním osobných údajov povinný:
a)    Nezapojiť do spracúvania osobných údajov žiadneho ďalšieho sprostredkovateľa v zmysle GDPR bez predchádzajúceho súhlasu poskytovateľa;
b)    Spracúvať osobné údaje iba na základe doložených pokynov Poskytovateľa, vrátane otázok týkajúcich sa prenosu Osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám;
c)    Nesprístupňovať osobné údaje 3. osobám bez výslovného súhlasu Poskytovateľa;
d)    Zohľadňovať povahu spracúvania osobných údajov a byť Poskytovateľovi nápomocný pri plnení povinností Poskytovateľa, reagovať na žiadosti na výkon práv dotknutých osôb, ako aj pri plnení ďalších povinností v zmysle GDPR;
e)    Zaistiť, aby systémy partnera pre automatizované spracúvanie osobných údajov používali len oprávnené osoby, ktoré budú mať prístup len k osobným údajom zodpovedajúcim oprávneniu týchto osôb, a to na základe zvláštnych užívateľských oprávnení zriadených výhradne pre tieto osoby;
f)    Zaistiť, aby jeho zamestnanci spracúvali osobné údaje výlučne za podmienok a v rozsahu stanovenom Poskytovateľom a spôsobom zodpovedajúcim podmienkam tohto článku zmluvy;
g)    Na žiadosť Poskytovateľa kedykoľvek umožniť sprístupnenie osobných údajov a/alebo vykonanie auditu alebo inšpekcie týkajúcich sa spracúvania osobných údajov;
h)    Po skončení spolupráce odovzdať Poskytovateľovi alebo novo poverenému sprostredkovateľovi všetky osobné údaje spracúvané po dobu poskytovania Služieb, ktoré má partner vo svojej dispozícií, ak ešte neboli zlikvidované, a následne bez zbytočného odkladu zaistiť likvidáciu týchto údajov vo všetkých systémoch partnera (ibaže by ich naďalej spracúval pre vlastné účely na základe zodpovedajúceho právneho titulu);
i)    Zaviesť technické, organizačné, personálne a iné vhodné opatrenia v zmysle GDPR, aby zaistil a bol schopný kedykoľvek doložiť, že spracúvanie osobných údajov je vykonávané v súlade s GDPR tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom a k dátovým nosičom, ktoré obsahujú tieto údaje, k ich zmene, zničeniu alebo strate, k neoprávneným presunom, k ich neoprávnenému spracúvaniu, ako aj k zneužitiu, a tieto opatrenia podľa potreby priebežne hodnotiť a aktualizovať;
j)    Viesť a priebežne revidovať a aktualizovať záznamy o spracovateľských činnostiach v zmysle GDPR;
k)    Riadne a včas ohlasovať prípadné narušenie zabezpečenia osobných údajov Poskytovateľovi a v prípade potreby spolupracovať s Úradom na ochranu osobných údajov;
l)    Informovať Poskytovateľa o všetkých skutočnostiach významných pre spracúvanie a ochranu osobných údajov a poskytovať Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť;
m)    Zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie osobných údajov, a to aj po skončení spolupráce s Poskytovateľom;
n)    Postupovať v súlade s ďalšími požiadavkami GDPR, predovšetkým dodržiavať zásady spracúvania osobných údajov, plniť si svoje informačné povinnosti, neposkytovať osobné údaje 3. osobám a rešpektovať práva dotknutých osôb. 

Čl. IV
Záverečné ustanovenia

1.    Poskytovateľ aj partner sú oprávnení kedykoľvek zmluvu vypovedať, a to s výpovednou dobou päť (5) pracovných dní odo dňa doručenia výpovede.

2.    V prípade zániku zmluvy je partner povinný odstrániť zo svojho internetového obchodu skript umožňujúci ďalšie využívanie služby Overený obchod.

3.    Zánikom zmluvy nedochádza k zániku oprávnenia poskytovateľa na používanie hodnotení zákazníkov, ktoré získal za dobu jej trvania.

4.    Poskytovateľ si vyhradzuje právo na odstránenie akýchkoľvek vulgárnych, hanlivých či inak nevhodných hodnotení zákazníkov partnera, ktoré by poškodzovali dobré meno partnera či poskytovateľa, a to bez predošlého upozornenia partnera, s čím partner uzavretím zmluvy súhlasí.

5.    Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť možnosť využívania služby Overený obchod v prípadoch, keď partner hrubo porušuje tieto podmienky.

6.    Partnerovi môže byť doručované tiež na adresu jeho elektronickej pošty. Akákoľvek písomnosť odoslaná prostredníctvom elektronickej pošty sa považuje za doručenú dňom odoslania.

7.    Prípadné spory poskytovateľa a partnera vyplývajúce zo zmluvy, ako i spory so zmluvou súvisiace, budú riešené predovšetkým mimosúdne. Pokiaľ sa takýto spor medzi zmluvnými stranami nepodarí vyriešiť mimosúdne, bude rozhodnutý v rozhodcovskom konaní pred jediným rozhodcom ad hoc, ktorého určí žalujúca strana výberom zo zoznamu advokátov alebo usadených euroadvokátov vedeného Slovenskou advokátskou komorou. Odmena rozhodcu je splatná podaním žaloby a predstavuje 3 % z hodnoty sporu, minimálne však 200 EUR, pokiaľ rozhodca za týchto podmienok príjme svoju funkciu. Konanie môže byť iba písomné. V prípade nariadenia ústneho pojednávania je miestom konania Bratislava. Strany súhlasia s možnosťou doručovania iba na ich emailové adresy, doručovanie do elektronickej schránky vylučujú. Doručovanie formou vyvesenia písomnosti na úradnej doske príslušného všeobecného súdu sa nepoužije.

8.    Poskytovateľ a partner zhodne vyhlasujú, že do vzájomného zmluvného vzťahu vstupujú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, za rozumovej slabosti, ľahkomyseľnosti či pri hrubom nepomere vzájomných plnení, po vzájomnom prerokovaní a zapracovaní ich pripomienok a po tom, čo obe strany mali dostatočnú možnosť zoznámiť sa s týmito podmienkami a získať kvalifikovanú právnu pomoc. Žiadna zo strán sa necíti byť v tomto vzťahu slabšou stranou a ani sa tohto postavenia neodvoláva.

9.    Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok zverejnením ich aktualizovaného znenia na portáli pricemania.sk. Pripravovanú zmenu podmienok poskytovateľ oznámi partnerom najmenej štrnásť (14) dní predtým, než aktualizované znenie podmienok zverejní. Partner je zodpovedný za pravidelné sledovanie takýchto oznámení a následných zmien. Ak partner po zverejnení akýchkoľvek zmien podmienok vo využívaní služby Overený obchod, znamená to, že tieto zmeny akceptuje. V prípade nesúhlasu má partner právo ukončiť spoluprácu s poskytovateľom na základe písomnej výpovede. Výpovedná doba je päť (5) pracovných dní odo dňa doručenia výpovede.

Pricemania s. r. o.