Sony PlayStation 3 500GB cena od 199,99 € | Pricemania

Sony PlayStation 3 500GB

TOP 14
Ostatní zákazníci nakúpili v:
Cena: 199,99 € Info v obchode Do obchodu

Odporúčame: Top20 produktov z kategórie Herné konzoly

Balenie obshauje :. Konzolu PlayStation 3 500GB. Gran Turismo 6 CZ Anniversary Edition + Precision pack. The Last of US CZ. + PS3 PUPPETEER. + ,PS3 LITTLE BIG PLANET 2 EXTRAS EDITION. 1 x Dualshock 3 bezdrô,tový, ovlá,dač čiernej farby. AV ká,bel. USB ká,bel. Anniversary ...viac

Na sklade Zobraziť cenu vrátane dopravy

Obchody odporúčané inými zákazníkmi

Popis

Balenie obshauje :. Konzolu PlayStation 3 500GB. Gran Turismo 6 CZ Anniversary Edition + Precision pack. The Last of US CZ. + PS3 PUPPETEER. + ,PS3 LITTLE BIG PLANET 2 EXTRAS EDITION. 1 x Dualshock 3 bezdrô,tový, ovlá,dač čiernej farby. AV ká,bel. USB ká,bel. Anniversary Edition obsahuje :. Originá,lna hra Gran Turismo 6. 1 Milion herný,ch kreditov.. 20 aut so &scaron,peciá,lnymi vylep&scaron,eniami.. Paint chip, zá,vodný, oblek, prilba a avatar, ktorý,ch si mô,žete upravit podla chuti.. Apex II - nová, verzia herné,ho sprievodcu Apex.. Precision Pack obsahuje vylep&scaron,ené, autá,:. Nissan GT-R NISMO GT3 15th Anniversary Edition. Audi R8 LMS ultra 15th Anniversary Edition. Chevrolet Corvette Stingray (C7) 15th Anniversary Edition. Tesla Motors Model S Signature Performance 15th Anniversary Edition. SRT Viper GTS 15th Anniversary Edition. &Scaron,iesty diel najreá,lnej&scaron,í,ch pretekov s počtom vozidiel presahujú,cim neuveriteľnú, hranicu 1200, globá,lnou komunitou jazdcov, s najzná,mej&scaron,í,mi traťami sveta a jazdný,m modelom, vrá,tane realistické,ho po&scaron,kodenia.. Hra dostane nový, renderovací, engine, ktorý, vyťaží, PS3 na maximum a pridá, aj vylep&scaron,enia vo fyziká,lnej strá,nke, kde pocí,time nový, model pneumatí,k, tlmičov a aerodynamiky. Na fyziká,lnych vylep&scaron,eniach autori spolupracujú, s Yokohama Rubber a KW Automotive.. Pokračovanie priná,&scaron,a v&scaron,etky autá, a trate, ktoré, ná,jdete v Gran Turismo 5, a k tomu pridá, solí,dnu dá,vku historický,ch i nový,ch vozov. Hrá,či si navy&scaron,e budú, mô,cť vytvá,rať vlastné, varianty preteká,rskych vozov skrz vymeniteľné, sú,čiastky.. Mô,žete pretekať s priateľmi u vá,s doma alebo on-line proti &scaron,ampió,nom z celé,ho sveta a vytvoriť si stajňu tý,ch najlep&scaron,í,ch automobilov, ktoré, kedy jazdili po asfalte. Jedna z najlep&scaron,ie sa predá,vajú,cich preteká,rskych hier je spä,ť i s nový,mi funkciami, autami a zá,žitkami, ktoré, zavedú, vá,&scaron, život do toho najrý,chlej&scaron,ieho jazdné,ho pruhu.. Viac než 1200 ohromujú,cich vozidiel, od rodinný,ch, až po super autá, z dielne Ferrari, Lamborghini a Bugatti. - Viac než 30 ná,dherný,ch lokalí,t na pretekanie a cez 70 variá,nt tratí,. - Bezkonkurenčný, realizmus a realistická, grafika blí,žiaca sa skutočnosti. - V online a multiplayer mó,de budete sú,ťažiť na svetovej scé,ne. Playstation 3 prichá,dza v e&scaron,te ten&scaron,om a vylep&scaron,enom modely s 500 GB pevný,m diskom pre ukladanie dá,t!. Vnú,torný, dizajn architektú,ry nové,ho modelu PS3, od hlavný,ch polovodičov a napá,jacieho zdroja až po chladiaci mechanizmus, bol kompletne prepracovaný,, vý,sledkom čoho je oveľa ten&scaron,ie a ľah&scaron,ie telo konzoly. V porovnaní, s modelom PS3 Slim je tento model o 20% men&scaron,í, a o 25% ľah&scaron,í. Nové, prevedenie PS3 si zachovalo &scaron,tý,lové, krivky pô,vodné,ho modelu, ale vyznačuje sa nový,m dizajnom s dekoratí,vnym povrchom, vďaka čomu skvelo vyzerá, a ú,plne inak pô,sobí. S kompaktný,m telom a perfektný,m dizajnom osloví, nový, model &scaron,ir&scaron,ie masy, ktoré, sa chystajú, kú,piť si najlep&scaron,í, multimediá,lny herný, systé,m do svojej obý,vačky.. Nový, model PS3 aj naďalej ponú,ka &scaron,pičkové, funkcie aktuá,lnych modelov, ako je možnosť vychutná,vať si filmy a hry z nosičov Blu-ray (BD) vo vysokom rozlí,&scaron,ení,, ako aj rô,zny obsah a služby, ktoré, sa dajú, prevziať zo siete. S viac než 27 milió,nmi ú,čtov na celom svete ponú,ka sieť PlayStation Network vo svojom obchode PlayStation Store * 1 viac než 15 000 kusov digitá,lneho obsahu od herný,ch titulov, pú,tačov a uká,žok až po viac než 15 000 filmov a televí,znych programov. Členovia siete PlayStation Network mô,žu sťahovať bezplatné, apliká,cie, ako je PlayStation Home, prelomová, herné, a spoločenská, komunita v 3D prostredí,, dostupná, prostrední,ctvom PS3, ktorá, umožňuje použí,vateľom vzá,jomne komunikovať a zdieľať herné, zá,žitky. Rovnako sem patrí, aj projekt Life with PlayStation, ktorý, po pripojení, PS3 na Internet ponú,ka na televí,znej obrazovke v obý,vacej izbe rô,zne informá,cie a novinky.. Kó,d produktu: Rad CECH-4000 Charcoal Black (Uhľovočierna). CPU: Cell Broadband EngineTM.. GPU: RSX ®.. Vý,stup zvuku: LPCM 7.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD, AAC.. Pamä,ť: 256MB XDR Main RAM, 256MB GDDR3 VRAM.. Vstupy / Vý,stupy Hi-Speed ??USB (USB 2.0): 2x. Sieť:. &bull, Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) ×, 1.. &bull, IEEE 802.11 b / g. &bull, Bluetooth ®, 2.0 (EDR).. Ovlá,dač: Bezdrô,tový, ovlá,dač (Bluetooth ®,).. Vý,stup AV:. &bull, Rozlí,&scaron,enie - 1080p, 1080i, 720p, 480p, 480i, 576p, 576i.. &bull, Konektor HDMI OUT x 1.. &bull, Konektor AV MULTI OUT x 1.. &bull, Konektor Digital out (optický,) x 1.. Jednotka BD / DVD / CD (len na čí,tanie) maximá,lna rý,chlosť čí,tania:. &bull, BD ×, 2 (BD-ROM).. &bull, DVD ×, 8 (DVD-ROM).. &bull, CD ×, 24 (CD-ROM).. Napá,janie: AC 220-240 V, 50/60 Hz. Spotreba energie: približne 190 W. Vonkaj&scaron,ie rozmery (s vý,nimkou najviac vystupujú,cej časti): približne 290 ×, 60 ×, 230 mm (&scaron,í,rka x vý,&scaron,ka x dĺžka).. Hmotnosť: približne 2,1 kg.

Vývoj ceny

Reklama

Najprezeranejšie produkty

brand name

Prezrite si ďalšie Herné konzoly Sony, najprezeranejšie produkty Sony alebo najlacnejšie Herné konzoly.

Reklama