Microsoft Xbox 360 4GB cena od 134,99 € | Pricemania

Microsoft Xbox 360 4GB

Ostatní zákazníci nakúpili v:
Cena: 134,99 € Info v obchode Do obchodu

Odporúčame: Top20 produktov z kategórie Herné konzoly

Balenie obsahuje:. konzolu Xbox 360 4GB s nový,m designom s ná,zvom ",Premium E", čiernej farby. bezdrô,tový, ovlá,dač čiernej farby. pripojovacie ká,ble k TV - scart. Hra Peggle formou vouchera. hry na DVD Forza Horizon + Halo 4 GOTY. Vďaka elegantné,mu ...viac

Na sklade Zobraziť cenu vrátane dopravy

Obchody odporúčané inými zákazníkmi

Popis

Balenie obsahuje:. konzolu Xbox 360 4GB s nový,m designom s ná,zvom ",Premium E", čiernej farby. bezdrô,tový, ovlá,dač čiernej farby. pripojovacie ká,ble k TV - scart. Hra Peggle formou vouchera. hry na DVD Forza Horizon + Halo 4 GOTY. Vďaka elegantné,mu nové,mu dizajnu, integrovanej pamä,ti s kapacitou 4 GB a vstavané,mu pripojeniu Wi-Fi Vá,m nová, konzola Xbox 360 poskytne neprekonateľný, zá,žitok z hier a dokonalú, zá,bavu. Nesmieme zabudnú,ť ani na to, že je priamo od vý,robcu pripravená, na technoló,giu Kinect.. V čom je nová, Slim verzia lep&scaron,ia?. Ten&scaron,ia, už&scaron,ia, kraj&scaron,ia, tich&scaron,ia, lesklej&scaron,ia - odvá,žny dizajn a lesklá, čierna povrchová, ú,prava znamenajú,, že vzhľad novej konzoly Xbox 360 sa vo v&scaron,etký,ch smeroch vyrovná, jej vý,konu. Nová, konzola Xbox 360 sa vyznačuje tichou prevá,dzkou, takže Vá,s nebude ru&scaron,iť pri hraní, hier a sledovaní, filmov.. Interná, pamä,ť 4GB - sa dokonale hodí, na preberanie doplnkov hier, hudby a ďal&scaron,í,ch sú,borov.. Integrovaný, WiFi adapté,r &scaron,tandard N - jednoducho sa pripojte k službe Xbox LIVE, hrajte s priateľmi na celom svete a vychutná,vajte si svet zá,bavy.. 4 USB porty (2x vpredu, 2x vzadu). Samostatný, optický, vý,stup. Kinect ready (Kinect nebude potrebovať samostatné, napá,janie) - technoló,gia Kinect funguje s každou konzolou Xbox 360 a nový,m, nezvyčajný,m spô,sobom spoločne oživujú, hry a zá,bavu. Vďaka technoló,gii Kinect mô,žete hrať hry tak, ako boli naplá,nované,, pričom Vá,s nebude obmedzovať ovlá,dač. Na čo e&scaron,te čaká,te? Skočte do toho rovný,mi nohami!. Sú,časťou konzoly je prí,stup k neplatenej ",Xbox LIVE Silver ", službe, vďaka ktorej mô,žete bez poplatkov komunikovať s ostatný,mi hrá,čmi z celé,ho sveta (textovou, či hlasovou formou), sťahovať demá, a trailery, či ďal&scaron,ie herné, materiá,ly ako sú, nové, ú,rovne, mapy, zbrane a pod. + obsah vytvorený, samotný,mi hrá,čmi.. Technická, &scaron,pecifiká,cia:. Trojjadrový, processor s taktom 3,2 GHz, každé, jadro má, dva thready. 512 MB RAM GDDR3 700 MHz. Grafická, karta ATI 500 MHz. Interná, pamä,ť s kapacitou 4GB. 12 rý,chlostná, DVD mechanika, ktorá, doká,že prečí,tať formá,ty: DVD-Video, DVD-ROM, DVD-R/RW, DVD+R/RW, CD-DA, CD-ROM, CD-R, CD-RW, WMA CD, MP3 CD a JPEG Photo CD.. Integrovaný, WiFi adapté,r &scaron,tandard N. 3x USB 2.0 portov. Samostatný, optický, vý,stup. V&scaron,etky hry pritom podporujú, formá,t obrazu 16:9, v rozlí,&scaron,ení, od 720p do 1080p, vrá,tane anti-aliasingu (vyhladenie hrá,n) a podpory zvukové,ho &scaron,tandardu 5.1. Možnosť online hrania a ďal&scaron,í,ch vymožeností, je možné, zí,skavať prostrední,ctvom služby ",Xbox LIVE Gold".. Možnosť položenia i postavenia konzoly. Bezdrô,tový, ovlá,dač (s dosahom okolo 10 metrov, je možné, pripojiť maximá,lne 4 ovlá,dače). Konektivita s PC, MP3 prehrá,vačom a digitá,lnou kamerou. Dva vý,stupy pre pamä,ťové, karty (64MB). Integrovaný, WiFi adapté,r &scaron,tandard N. HDMI vý,stup s rozlí,&scaron,ení,m až 1080p. Xbox LIVE Silver konto.

Vývoj ceny

Reklama

Najprezeranejšie produkty

brand name

Prezrite si ďalšie Herné konzoly Microsoft, najprezeranejšie produkty Microsoft alebo najlacnejšie Herné konzoly.

Reklama