Skip to content Skip to footer

Ako vrátiť tovar kúpený na internete?

Pokiaľ aj vy milujete nakupovanie na internete, iste ste sa stretli už s tým, že nie vždy vám zakúpený tovar sadne. Čo však robiť v prípade, keď chcete tovar vrátiť?

Pokiaľ aj vy milujete nakupovanie na internete, iste ste sa stretli už s tým, že nie vždy vám zakúpený tovar sadne. Čo však robiť v prípade, keď chcete tovar vrátiť?

V prvom rade sa nemusíte obávať. Našťastie, zákon tu pamätal na to, že zákazník si nemal ako daný produkt ohmatať, obzrieť a vyskúšať. A dôvody si ani nemusíte vymýšľať. Jednoducho ich udať nemusíte.

„Spotrebiteľ môže podľa zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji odstúpiť od zmluvy uzavretej tzv. „na diaľku“, teda cez internetový obchod, v lehote do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak si e-shop včas a riadne splnil informačné povinnosti. Pod týmito povinnosťami je myslené poskytnutie údajov o danom e-shope (prevádzkovateľovi internetového obchodu) ako sú IČO, sídlo, dodacie podmienky, náklady na dodanie tovaru, platobné podmienky, poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy. V tomto prípade nie je spotrebiteľ povinný uvádzať dôvody odstúpenia.“ č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým bol nahradený starý zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, odstúpiť od zmluvy uzavretej tzv. na diaľku, teda cez internetový obchod, v lehote do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pokiaľ si e-shop včas a riadne splnil informačné povinnosti. Pod týmito povinnosťami je myslené poskytnutie údajov o danom e-shope (prevádzkovateľovi internetového obchodu) ako sú napr. IČO, sídlo, dodacie podmienky, náklady na dodanie tovaru, platobné podmienky, poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy. V tomto prípade nie je spotrebiteľ povinný uvádzať dôvody odstúpenia,“, tvrdí Ján Lasák, právnik z firmy Defensa. Dr. Lasák súčasne dodáva, že informačná povinnosť v rozsahu informácie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, o podmienkach, lehote na odstúpenie, informácie o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu (ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty) a tiež informácie o prípadnej povinnosti spotrebiteľa uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie, považuje sa za splnenú aj vtedy, ak predávajúci poskytne spotrebiteľovi poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy. (doplnené)

Pokiaľ nebol kupujúci ihneď informovaný od prevádzkovateľa e-shopu o svojich právach ohľadom reklamácie, prislúcha mu tým pádom dlhšia lehota na odstúpenie od zmluvy. V tomto prípade je lehota na odstúpenie od zmluvy trojmesačná a počíta sa od prevzatia tovaru/od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Lehota troch mesiacov na odstúpenia od zmluvy platí aj v prípade, že si predávajúci svoju informačnú povinnosť voči spotrebiteľovi nesplnil vôbec.

Pokiaľ si prevádzkovateľ internetového obchodu splnil svoju informačnú povinnosť dodatočne, 14 dňová lehota na odstúpenie začína plynúť až po 14 dňoch odo dňa, kedy predávajúci dodatočne splnil túto povinnosť informovať spotrebiteľa. Predmetný zákon upravuje aj situáciu, kedy by si predávajúci voči spotrebiteľovi nesplnil svoju informačnú povinnosť vo vyššie uvedených intenciách vôbec. Spotrebiteľovi v tomto poslednom prípade uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy po 12 mesiacoch a 14 dňoch. (doplnené)

 

 

 

 

Následky odstúpenia od zmluvy

Následkom odstúpenia, ktoré treba urobiť písomne poštou, príp. elektronickou (z dôvodu právnej istoty a prípadného dokazovania, ak by vznikol spor medzi predávajúcim a spotrebiteľom) je zrušenie zmluvy od začiatku. Nakupujúci, ktorý chce tovar reklamovať, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar v lehote siedmich pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Pritom sa neprihliada na to, či tovar bol použitý, alebo mal vady, ktoré kupujúci nespôsobil. Významné právo kupujúceho je aj to, že  je oprávnený vrátenie tovaru predávajúcemu odoprieť, a to až do doby, keď predávajúci kupujúcemu vráti zaplatenú cenu/preddavok za tovar či službu. Ide o formu tzv. zádržného práva upraveného Občianskym zákonníkom. Predávajúci by mal spotrebiteľovi vrátiť zaplatenú kúpnu cenu/preddavok najneskôr do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, za osobitných podmienok aj spolu s nákladmi, ktoré spotrebiteľ vynaložil v spojení s objednaním tovaru alebo služby. 

Odstúpiť od zmluvy možno v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči údajov, alebo písomne poštou, príp. prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy.
Následkom odstúpenia je skutočnosť, že spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu/osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

Spotrebiteľ môže vrátenie tovaru, ktorý nadobudol na základe zmluvy uzavretej počas predajnej akcie odoprieť, a to do doby, keď predávajúci spotrebiteľovi vráti zaplatenú cenu / preddavok za tovar či službu. Ide tu o formu tzv. zádržného práva. Spotrebiteľ, ktorý využil svoje právo odstúpiť od zmluvy, je povinný znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, avšak nie vtedy, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám. Spotrebiteľ tiež znáša zodpovednosť za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Uvedené neplatí, ak si predávajúci nesplnil svoju informačnú povinnosť.
Pre spotrebiteľa by odstúpenie od zmluvy, okrem v zákone uvedených výnimiek, by nemalo spôsobiť vznik ďalších nákladov, prípadne iných povinností. (doplnené)

Zhrnutie vrátenia tovaru:

  • Tovar môžete vrátiť do 7 pracovných dní 14 kalendárnych dní bez udania dôvodu
  • Pokiaľ si predávajúci splnil svoju informačnú povinnosť dodatočne, 14 dňová lehota na odstúpenie začína plynúť až po 14 dňoch odo dňa, keď sa tak zo strany predávajúceho stalo.
  • Tri mesiace máte nárok na vrátenie tovaru, pokiaľ ste boli informovaný od e-shopu dostatočne o svojich právach
  • Predávajúci by mal mať na stránke uvedené všetky údaje o firme, podmienkach na odstúpenie od zmluvy a ďalších zákonom ustanovených náležitostiach, inak kupujúcemu plynie dlhšia lehota na vrátenie tovaru
  • Kupujúci má nárok aj na tzv. „zádržné právo“, dokým mu predávajúci nevráti zaplatenú kúpnu cenu.
  • Nový zákon v osobitnom ustanovení upravuje spôsob uplatňovania práva na odstúpenie od zmluvy, čo pôvodná právna úprava neobsahovala.
    Spotrebiteľ môže svoje právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Z toho vyplýva, že spotrebiteľ môže svoje právo uplatniť napríklad aj prostredníctvom e-mailu, ktorý sa považuje na účely tohto zákona za trvanlivý nosič. Samozrejmosťou je možnosť použitia formuláru na odstúpenie od zmluvy s predvyplnenými údajmi, ktorý mu poskytol predávajúci. Ak bolo odstúpenie od zmluvy uplatnené prostredníctvom formulára na internetovej stránke predávajúceho, je povinnosťou predávajúceho potvrdiť spotrebiteľovi prijatie oznámenia o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment