Continental ContiWinterContact TS810S 245/45 R18 100V

Ostatní zákazníci nakúpili v:
Cena: Ihneď Do obchodu

Odporúčame: Top 20 produktov z kategórie Zimné pneumatiky

�portov� pneu pre vysokov�konn� a �pi�kov� vozidl� Ako �portov� pneumatika na pou�itie v zime kombinuje ContiWinterContact TS 810 Sport skvel� handling s dobr�m z�berom na mokrom povrchu a bezpe�n�mi jazdn�mi vlastnos�ami na zimn�ch vozovk�ch. Tuh� ramenn� bloky umo��uj� vynikaj�cu stabilitu v z�krut�ch. ...viac

Na sklade Zobraziť cenu vrátane dopravy

Najprezeranejšie produkty v kategórií Zimné pneumatiky

Popis

�portov� pneu pre vysokov�konn� a �pi�kov� vozidl� Ako �portov� pneumatika na pou�itie v zime kombinuje ContiWinterContact TS 810 Sport skvel� handling s dobr�m z�berom na mokrom povrchu a bezpe�n�mi jazdn�mi vlastnos�ami na zimn�ch vozovk�ch. Tuh� ramenn� bloky umo��uj� vynikaj�cu stabilitu v z�krut�ch. Stredn� �as� dez�nu zais�uje najkrat�iu brzdn� dr�hu na suchej vozovke. Silnej�ie lamely s lamelovou rozperkou na vn�tornej strane pneumatiky udr�uj� lamely otvoren�, ke� prech�dzaj� kontaktnou oblas�ou. To umo��uje lamel�m nabra� viac snehu a v�razne tak zv��i� z�ber na zimnej vozovke. Continental SSR pneumatiky SSR predstavuje SelfSupportingRunflat pneumatiky Princ�p syst�mu SSR: Na rozdiel od be�n�ch pneumat�k je syst�m SSR zalo�en� na princ�pe zosilnenej samonosnej bo�nice. T�m sa zabra�uje tomu, aby vn�tro pneumatiky zostalo zakliesnen� medzi cestou a diskom a aby v pr�pade straty tlaku v pneumatike sk�zlo do disku. V z�vislosti od stavu vozovky a hmotnosti vozidla zosilnen� samonosn� bo�nica na princ�pe SSR umo��uje vozidlu pokra�ova� v ceste pri maxim�lnej r�chlosti 80 km/h (50 mph) a� do vzdialenosti 80 km (50 m��). Pneumatiky s technol�giou SSR runflat pon�kaj� obrovsk� v�hody -S pneumatikami na princ�pe SSR zostanete v pr�pade defektu na�alej mobiln�. Do cie�a svojej cesty alebo do servisu sa dostanete bez toho, aby ste sa museli ob�a�ova� v�menou pneumatiky s defektom za rezervn� pneumatiku -Kompatibiln� so �tandardn�mi diskami -Jednoduch� mont�� -�etria priestor a hmotnos� a teda aj palivo, pri�om poskytuj� a� o 1 meter kubick� viac n�kladov�ho priestoru Komunik�cia medzi pneumatikou a vodi�om Kv�li dobr�mu jazdn�mu komfortu poskytovan�mu pneumatikami na princ�pe SSR si vodi�i v pr�pade defektu sotva v�imn� ak�ko�vek stratu tlaku. Na zv��enie bezpe�nosti v pr�pade defektu a v�konu pri be�nej jazde sa syst�m SSR dod�va spolu so syst�mom varovania pred stratou tlaku v pneumatik�ch � bu� TPMS (Tire Pressure Monitoring System � Syst�m monitorovania tlaku v pneumatik�ch) alebo DDS (Deflation Detection System � Syst�m detekcie �niku vzduchu), pri�om aj oba syst�my vyvinula spolo�nos� Continental. Tieto syst�my varovania upozor�uj� vodi�a prostredn�ctvom displeja na pr�strojovej doske, �e pokles tlaku v pneumatike si vy�aduje jeho pozornos�.

Reklama

Reklama