Sociálna ochrana starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím - Vybrané aspekty

Ostatní zákazníci nakúpili v:
Cena: Do 4 dní Do obchodu

Odporúčame: Top 20 produktov z kategórie Sociálna starostlivosť

Zopár myšlienok na úvod.Určite si pozorní čitatelia a čitateľky všimli zdvojený názov tejto publikácie. Má to svoje zrejmé príčiny. Keď sme v druhej polovici 2008 uvažovali s vedením vydavateľstva EPOS o zameraní publikácie, hovorili sme o orientovaní na otázky, ktorým sa na stránkach odborných časopisov ...viac

Najprezeranejšie produkty v kategórií Sociálna starostlivosť

Popis

Zopár myšlienok na úvod.Určite si pozorní čitatelia a čitateľky všimli zdvojený názov tejto publikácie. Má to svoje zrejmé príčiny. Keď sme v druhej polovici 2008 uvažovali s vedením vydavateľstva EPOS o zameraní publikácie, hovorili sme o orientovaní na otázky, ktorým sa na stránkach odborných časopisov tohto vydavateľstva už niekoľko rokov venujeme. Ide predovšetkým o aktuálne problémy systému sociálnych služieb a peňažných príspevkov pre staršie osoby a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré tvoria kľúčovú náplň systému ich sociálnej ochrany. Preto názov "Sociálna ochrana starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím - vybrané aspekty". Medzitým sa zavŕšil niekoľkoročný proces prípravy a schvaľovania kompletne novej legislatívnej úpravy sociálnych služieb a peňažných príspevkov na kompenzáciu, ktorý priniesol do našich publikačných ambícií ďalšiu dimenziu: potrebu podrobne informovať o jednotlivých ustanoveniach týchto právnych úprav, poskytnúť k nim niektoré bližšie informácie a ilustrovať na príkladoch tak, aby sa "suchá právnická reč" stala pre jej užívateľov a užívateľky "viac priateľskou a zrozumiteľnou". Zároveň sme si však uvedomili, že zákon o sociálnych službách neupravuje len sociálne služby pre starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím, ale pre oveľa diverzifikovanejšie skupiny osôb v sociálnej núdzi (napr. rodiny s deťmi, osoby s ohrozeným uspokojovaním základných životných potrieb), o ktorých považujeme za vhodné informovať tiež. Tak vznikla druhá časť názvu publikácie "Nová právna úprava sociálnych služieb a peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia". Ako autorky si uvedomujeme, že publikácia vychádza v období, kedy sa viacero autorských kolektívov rozhodlo priniesť celostnú informáciu o zákone o sociálnych službách a zákone o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, komentovať ich jednotlivé ustanovenia a pomôcť tak ich implementačnému štartu. Domnievame sa však, že pridanou hodnotou tejto publikácie voči iným s vyššie uvedeným zameraním by mohla byť naša snaha zasadiť obe právne úpravy do širšieho sociálno-politického národného, európskeho či celosvetového rámca, sprístupniť historický exkurz o tom, ako sa vyvíjal systém rozličných sociálnych opatrení a programov voči rozličným skupinám znevýhodnených osôb a ako sa napokon zavŕšil v právnych úpravách, ktoré vstúpili do platnosti v januári 2009. Publikácia má, najmä v jej nosnej tretej časti, deskriptívno-analytický, nie primárne hodnotiaci charakter. Veríme, že čitatelia a čitateľky privítajú takýto koncept a že osloví nielen tých, ktorí potrebujú informácie pre výkon svojej každodennej práce, ale aj tých, ktorí sa na takýto výkon pripravujú alebo ich uvedené otázky zaujímajú z iných dôvodov (osobitne máme na mysli napr. študentov a študentky vysokých škôl v oblasti spoločenských a pomáhajúcich disciplín). OBSAH:1. Kľúčové pojmy 2. Sociálna ochrana starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím - historický a spoločenský kontext 2.1 Sociálna ochrana starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím na Slovensku - historický exkurz 2.1.1 Obdobie rokov 1945-1956 2.1.2 Obdobie rokov 1957-1975 2.1.3 Obdobie rokov 1976-1988 2.2 Sociálna ochrana starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím - novodobý legislatívny a organizačný rámec (od roku 1989) 2.2.1 Sociálne intervencie - kombinácia peňažných príspevkov a sociálnych služieb 2.2.2 Organizačný a legislatívny rámec peňažných príspevkov na kompenzáciu 2.2.3 Organizačný a legislatívny rámec sociálnych služieb - s dôrazom na decentralizačný proces 2.2.4 "Dve tváre jednej decentralizácie v oblasti sociálnych služieb" 2.2.4.1 Samosprávne kompetencie a majetkové otázky 2.2.4.2 Samosprávne kompetencie a ich financovanie 2.2.4.3 Stav poskytovania sociálnych služieb po decentralizácii - východisko pre ďalšie kroky 2.3 Sociálna ochrana starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím - kľúčové dokumenty a inštitúcie 2.3.1 Vymedzenie niektorých kľúčových dokumentov 2.3.1.1 Revidovaná Európska sociálna charta 2.3.1.2 Národný akčný plán sociálnej inklúzie pre SR a Národná správa o stra- tégiách sociálnej ochrany a sociálnej inklúzie na roky 2008-2010 2.3.1.3 Regionálna implementačná stratégia pre Madridský medzinárodný plán akcií k problematike starnutia 2.3.1.4 Rovnaké príležitosti pre ľudí so zdravotným postihnutím: Európsky akčný plán 2.3.1.5 Akčný plán Rady Európy na presadzovanie práv ľudí so zdravotným postihnutím a ich plnej účasti v spoločnosti 2.3.1.6 Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím 2.3.2 Vymedzenie niektorých kľúčových inštitúcií 2.3.2.1 Európske fórum zdravotného postihnutia 2.3.2.2 Skupina pre problematiku zdravotného postihnutia na vysokej úrovni 2.3.2.3 Rada vlády SR pre seniorov 2.3.2.4 Rada vlády SR pre osoby so zdravotným postihnutím 2.3.2.5 Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR 3. Sociálna ochrana starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím - nová sociálna legislatíva na Slovensku 3.1 Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia - úprava, doplňujúce informácie, príklady 3.2 Zákon o sociálnych službách - úprava, doplňujúce informácie, príklady.Namiesto záveru - o náročných začiatkoch.Literatúra a ďalšie zdroje.Prílohy a opatrenia k zákonom.

Reklama

brand name

Prezrite si ďalšie Sociálna starostlivosť, najprezeranejšie produkty N/A alebo najlacnejšie Sociálna starostlivosť.

Reklama