Fyzika

Ostatní zákazníci nakúpili v:
Cena: 6,39 € Do 4 dní Do obchodu

Odporúčame: Zľavy až do výšky 70 % - zlavy.pricemania.sk

OBSAH:.ÚVOD DO FYZIKY.Predmet a metódy fyziky. Fyzikálne veličiny a ich jednotky. Sústavy veličín a jednotiek. Medzinárodná sústava jednotiek. Skalárne a vektorové veličiny. Základy vektorovej algebry.MECHANIKA.Kinematika.Mechanický pohyb. Vzťažná sústava. Trajektória. Rýchlosť. Zrýchlenie. Rovnomerný ...viac

Na sklade

Obchody odporúčané inými zákazníkmi

Porovnanie cien Fyzika

Popis

OBSAH:.ÚVOD DO FYZIKY.Predmet a metódy fyziky. Fyzikálne veličiny a ich jednotky. Sústavy veličín a jednotiek. Medzinárodná sústava jednotiek. Skalárne a vektorové veličiny. Základy vektorovej algebry.MECHANIKA.Kinematika.Mechanický pohyb. Vzťažná sústava. Trajektória. Rýchlosť. Zrýchlenie. Rovnomerný priamočiary pohyb. Rovnomerne premenný priamočiary pohyb. Voľný pád. Rovnomerný pohyb po kružnici. Úlohy.Dynamika.Prvý pohybový zákon. Hmotnosť a hybnosť. Druhý pohybový zákon. Sila. Skladanie a rozkladanie síl pôsobiacich na hmotný bod. Tretí pohybový zákon. Trenie. Mechanický princíp relativity. Neinerciálne vzťažné sústavy. Zákon zachovania hybnosti. Úlohy.Práca a energia.Práca. Energia. Kinetická energia hmotného bodu. Potenciálna energia tiažová. Potenciálna energia pružnosti. Zákon zachovania energie. Zrážka telies. Výkon. Úlohy.Gravitačné pole.Newtonov gravitačný zákon. Gravitačné pole. Intenzita gravitačného poľa. Gravitačný potenciál. Gravitačné pole Zeme. Pohyby v homogénnom gravitačnom poli Zeme. Pohyby v radiálnom gravitačnom poli Zeme. Slnečná sústava. Úlohy.Mechanika tuhého telesa.Tuhé teleso. Kinematika posuvného a otáčavého pohybu tuhého telesa. Účinok sily na tuhé teleso. Skladanie a rozkladanie síl. Ťažisko. Dynamika posuvného a otáčavého pohybu tuhého telesa. Kinetická energia tuhého telesa. Rovnovážna poloha tuhého telesa. Úlohy.Mechanika kvapalín a plynov.Základy statiky tekutín. Archimedov zákon. Ustálené prúdenie ideálnej tekutiny. Rovnica spojitosti pre ustálené prúdenie. Bernoulliho rovnica. Prúdenie reálnej tekutiny. Obtekanie telies reálnou tekutinou. Úlohy.MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA.Základné pojmy molekulovej fyziky a termodynamiky.Kinetická teória látok. Základné pojmy termodynamiky. Teplota a jej meranie. Vnútorná energia. Teplo. Prvý termodynamický zákon. Úlohy.Štruktúra a vlastnosti látok plynného skupenstva.Ideálny plyn. Rýchlosti molekúl plynu. Tlak plynu. Stavová rovnica ideálneho plynu. Vnútorná energia ideálneho plynu. Práca plynu. Deje v ideálnom plyne. Adiabatický dej. Druhý termodynamický zákon. Tepelné motory. Úlohy.Štruktúra a vlastnosti pevných látok.Kryštalické a atmosferické látky. Ideálna kryštálová mriežka. Poruchy kryštálovej mriežky. Typy väzieb v pevných látkach. Deformácia pevného telesa. Krivka deformácie. Teplotná rozťažnosť pevných telies. Úlohy.Štruktúra a vlastnosti kvapalín.Povrchová vrstva kvapaliny. Povrchové napätie a povrchová energia. Tlak pod zakriveným povrchom kvapaliny. Javy na rozhrani pevného telesa a kvapaliny. Kapilárne javy. Úlohy.Fázové premeny.Topenie a tuhnutie. Sublimácia a desublimácia. Vyparovanie a kondenzácia. Nasýtená a prehriata para. Fázový diagram. Úlohy.ELEKTRINA A MAGNETIZMUS.Elektrické pole.Elektrický náboj. Coulombov zákon. Elektrické pole. Elektrický potenciál. Vodič v elektrickom poli. Nevodič v elektrickom poli. Kapacita vodiča. Úlohy.Ustálený elektrický prúd.Elektrický prúd. Elektrický obvod. Elektrický odpor. Práca v obvode ustáleného prúdu. Ohmov zákon pre uzavretý obvod. Kirchhoffove zákony. Spájanie rezistorov. Meranie prúdu a napätia. Úlohy.Elektrický prúd v látkach.Elektrický prúd v kovoch. Polovodiče. Vodivosť polovodičov. Priechod PN. Tranzistorový jav. Elektrický prúd v elektrolytoch. Galvanické články. Elektrický prúd v plynoch. Úlohy.Magnetické pole.Základné magnetické javy. Magnetická indukcia. Lorentzova sila. Silové pôsobenie magnetického poľa na vodič s prúdom. Magnetické pole vodičov s prúdom. Silové pôsobenie medzi vodičmi s prúdom. Magnetické vlastnosti látok. Úlohy.Elektromagnetická indukcia.Faradayov zákon elektromagnetickej indukcie. Vlastná indukcia. Energia magnetického poľa. Úlohy.Striedavý prúd.Obvod striedavého prúdu. Obvod striedavého prúdu s ideálnym rezistorom. Obvod striedavého prúdu s ideálnou cievkou. Obvod striedavého prúdu s ideálnym kondenzátorom. Zložené obvody striedavého prúdu. Výkon striedavého prúdu. Transformátor. Výroba a využitie elektrickej energie. Úlohy.KMITANIE A VLNENIE.Kmitanie.Periodické deje. kmitanie. Kmitavý pohyb. Harmonický kmitavý pohyb. Energia harmonického kmitavého pohybu. Mechanické oscilátory. Skladanie a rozkladanie kmitavých pohybov. Elektromagnetický oscilátor. Nútené kmitanie. Úlohy.Mechanické vlnenie.Postupné mechanické vlnenie. Postupné vlnenie v rade bodov. Interferencia vlnení. Šírenie vlnenia v priestore. Ohyb vlnenia. Odraz vlnenia. Lom vlnenia. Fázová rýchlosť vlnenia. Stojaté vlnenie. Zvuk. Úlohy.Elektromagnetické vlnenie.Elektromagnetické pole. Elektromagnetické vlnenie. Elektromagnetický dipól. Prenos informácií elektromagnetickým vlnením. Šírenie elektromagnetického vlnenia. Spektrum elektromagnetického vlnenia. Tepelné žiarenie. Fotoelektrický jav. Úlohy.Fyzikálna optika.Základné pojmy optiky. Fotometria. Odraz svetla. Lom svetla. Index lomu. disperzia. Interferencia svetla. Ohyb svetla. Polarizácia svetla. Úlohy.Geometrická optika.Optické zobrazovanie. Zobrazovanie odrazom. Zobrazovanie lomom. Optické prístroje. Úlohy.ŠPECIÁLNA TEÓRIA RELATIVITY.Klasické predstavy o priestore a čase. Princípy špeciálnej teórie relativity. Relatívnosť súčasnosti. Dilatácia času. Kontrakcia dĺžky. Ďalšie relativistické poznatky. Úlohy.ATÓMOVÁ A JADROVÁ FYZIKA.Fyzika atómového obalu.Vývoj poznatkov o atómoch. Modely atómu. Vlnové vlastnosti častíc. Kvantomechanický model atómu. Interakcia fotónov a atómov. Laser. Úlohy.Fyzika atómového jadra.Stavba atómového jadra. Jadrové sily. Jadrové reakcie. Väzbová energia jadra. Syntéza a štiepenie jadier. Rádioaktivita. Úlohy.Niektoré fyzikálne konštanty.

Vývoj ceny

Týždeň: 34.52 %

Reklama

brand name

Prezrite si ďalšie Prijímačky, maturity alebo najprezeranejšie produkty N/A.

Reklama