Fyzika cena od 5,09 € | Pricemania

Fyzika

Ostatní zákazníci nakúpili v:
Cena: Do 11 dní Do obchodu

Odporúčame: Top 20 produktov z kategórie Prijímačky, maturity

1 ÚVOD DO FYZIKY1.1 Predmet a metódy fyziky1.2 Fyzikálne veličiny a ich jednotky1.3 Sústavy veličín a jednotiek1.4 Medzinárodná sústava jednotiek1.5 Meranie fyzikálnych veličín1.6 Skalárne a vektorové veličiny1.7 Základy vektorovej algebry.2 MECHANIKA2.1 Kinematika 2.1.1 Mechanický pohyb2.1.2 Vzťažná ...viac

Na sklade Zobraziť cenu vrátane dopravy

Obchody odporúčané inými zákazníkmi

Porovnanie cien

Najprezeranejšie produkty v kategórií Prijímačky, maturity

Popis

1 ÚVOD DO FYZIKY1.1 Predmet a metódy fyziky1.2 Fyzikálne veličiny a ich jednotky1.3 Sústavy veličín a jednotiek1.4 Medzinárodná sústava jednotiek1.5 Meranie fyzikálnych veličín1.6 Skalárne a vektorové veličiny1.7 Základy vektorovej algebry.2 MECHANIKA2.1 Kinematika 2.1.1 Mechanický pohyb2.1.2 Vzťažná sústava2.1.3 Trajektória2.1.4 Rýchlosť2.1.5 Zrýchlenie2.1.6 Rovnomerný priamočiary pohyb2.1.7 Rovnomerne premenný priamočiary pohyb2.1.8 Voľný pád2.1.9 Rovnomerný pohyb po kružniciÚlohy2.2 Dynamika2.2.1 Prvý Newtonov pohybový zákon2.2.2 Hmotnosť a hybnosť2.2.3 Druhý Newtonov pohybový zákon2.2.4 Sila2.2.5 Tretí Newtonov pohybový zákon2.2.6 Trenie2.2.7 Mechanický princíp relativity2.2.8 Neinerciálne vzťažné sústavy2.2.9 Zákon zachovania hybnostiÚlohy2.3 Práca a energia2.3.1 Práca2.3.2 Energia2.3.3 Kinetická energia hmotného bodu2.3.4 Tiažová potenciálna energia2.3.5 Potenciálna energia pružnosti2.3.6 Zákon zachovania energie2.3.7 Zrážky telies2.3.8 VýkonÚlohy2.4 Gravitačné pole2.4.1 Newtonov gravitačný zákon2.4.2 Gravitačné pole2.4.3 Intenzita gravitačného poľa2.4.4 Gravitačné pole Zeme2.4.5 Pohyby v homogénnom gravitačnom poli Zeme2.4.6 Pohyby v radiálnom gravitačnom poli Zeme2.4.7 Slnečná sústavaÚlohy2.5 Mechanika tuhých telies2.5.1 Tuhé teleso2.5.2 Kinematika posuvného a otáčavého pohybu tuhého telesa 2.5.3 Účinok sily na tuhé teleso2.5.4 Skladanie a rozkladanie síl2.5.5 Ťažisko telesa2.5.6 Dynamika posuvného a otáčavého pohybu tuhého telesa2.5.7 Rovnovážna poloha tuhého telesa2.5.8 Kinetická energia tuhého telesaÚlohy2.6 Mechanika kvapalín a plynov2.6.1 Statika tekutín2.6.2 Archimedov zákon2.6.3 Ustálené prúdenie ideálnej tekutiny2.6.4 Rovnica spojitosti pre ustálené prúdenie2.6.5 Bernoulliho rovnica pre ustálené prúdenie2.6.6 Prúdenie reálnej tekutiny2.6.7 Obtekanie telies reálnou tekutinouÚlohy.3 MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA3.1 Základy termodynamiky3.1.1 Základné pojmy termodynamiky3.1.2 Teplota a jej meranie3.1.3 Vnútorná energia3.1.4 Teplo3.1.5 Prvý termodynamický zákon3.1.6 Druhý termodynamický zákon3.1.7 Tepelné strojeÚlohy3.2 Štruktúra a vlastnosti plynov3.2.1 Ideálny plyn3.2.2 Rýchlosti molekúl plynu3.2.3 Tlak plynu3.2.4 Stavová rovnica ideálneho plynu3.2.5 Vnútorná energia ideálneho plynu3.2.6 Práca plynu3.2.7 Deje v ideálnom plyne3.2.8 Adiabatický dejÚlohy3.3 Štruktúra a vlastnosti pevných látok3.3.1 Kryštalické a amorfné látky3.3.2 Ideálna kryštálová mriežka3.3.3 Poruchy kryštálovej mriežky3.3.4 Typy väzieb v pevných látkach3.3.5 Deformácia pevného telesa3.3.6 Teplotná rozťažnosť pevných teliesÚlohy3.4 Štruktúra a vlastnosti kvapalín3.4.1 Povrchová vrstva kvapaliny3.4.2 Povrchové napätie a povrchová energia3.4.3 Tlak pod zakriveným povrchom kvapaliny3.4.4 Javy na rozhraní pevného telesa a kvapaliny3.4.5 Kapilárne javy3.4.6 Teplotná objemová rozťažnosť kvapalínÚlohy3.5 Fázové premeny3.5.1 Topenie a tuhnutie3.5.2 Sublimácia a desublimácia3.5.3 Vyparovanie a kondenzácia3.5.4 Nasýtená para, var3.5.5 Fázový diagram3.5.6 Vodná para v atmosféreÚlohy.4 ELEKTRINA A MAGNETIZMUS4.1 Elektrické pole4.1.1 Elektrický náboj4.1.2 Coulombov zákon4.1.3 Elektrické pole4.1.4 Elektrický potenciál4.1.5 Vodič v elektrickom poli4.1.6 Nevodič v elektrickom poli4.1.7 Kapacita vodičaÚlohy4.2 Ustálený elektrický prúd4.2.1 Elektrický prúd4.2.2 Elektrický obvod4.2.3 Elektrický odpor4.2.4 Práca v obvode ustáleného prúdu4.2.5 Ohmov zákon pre uzavretý obvod4.2.6 Kirchhoffove zákony4.2.7 Spájanie rezistorov4.2.8 Meranie prúdu a napätiaÚlohy4.3 Elektrický prúd v látkach4.3.1 Elektrický prúd v kovoch4.3.2 Polovodiče4.3.3 Vodivosť polovodičov4.3.4 Priechod PN4.3.5 Tranzistorový jav4.3.6 Elektrický prúd v elektrolytoch4.3.7 Galvanické články4.3.8 Elektrický prúd v plynochÚlohy4.4 Magnetické pole4.4.1 Základné magnetické javy4.4.2 Magnetická indukcia4.4.3 Magnetické pole vodičov s prúdom4.4.4 Častica s nábojom v magnetickom poli4.4.5 Silové pôsobenie magnetického poľa na vodič s prúdom4.4.6 Silové pôsobenie medzi vodičmi s prúdom4.4.7 Magnetické vlastnosti látokÚlohy4.5 Elektromagnetická indukcia4.5.1 Faradayov zákon elektromagnetickej indukcie4.5.2 Vlastná indukcia4.5.3 Energia magnetického poľaÚlohy 4.6 Striedavý prúd 4.6.1 Obvod striedavého prúdu 4.6.2 Obvod striedavého prúdu s ideálnym rezistorom 4.6.3 Obvod striedavého prúdu s ideálnou cievkou 4.6.4 Obvod striedavého prúdu s ideálnym kondenzátorom4.6.5 Zložené obvody striedavého prúdu4.6.6 Výkon striedavého prúdu4.6.7 Elektrické generátory4.6.8 Transformátor4.6.9 Trojfázová sústava striedavých napätíÚlohy.5 KMITANIE A VLNENIE5.1 Kmitanie5.1.1 Periodické deje, kmitanie5.1.2 Kmitavý pohyb5.1.3 Harmonický kmitavý pohyb5.1.4 Energia harmonického kmitavého pohybu5.1.5 Mechanické oscilátory5.1.6 Elektromagnetický oscilátor5.1.7 Nútené kmitanie5.1.8 Skladanie kmitavých pohybovÚlohy5.2 Mechanické vlnenie5.2.1 Postupné mechanické vlnenie5.2.2 Postupné vlnenie v rade bodov5.2.3 Interferencia vlnení5.2.4 Šírenie vlnenia v priestore5.2.5 Ohyb vlnenia5.2.6 Odraz vlnenia5.2.7 Lom vlnenia5.2.8 Stojaté vlnenie5.2.9 Dopplerov jav5.2.10 Fázová rýchlosť vlnenia5.2.11 ZvukÚlohy5.3 Elektromagnetické vlnenie5.3.1 Elektromagnetické pole5.3.2 Elektromagnetické vlnenie5.3.3 Elektromagnetický dipól5.3.4 Prenos informácií elektromagnetickým vlnením5.3.5 Šírenie elektromagnetického vlnenia5.3.6 Spektrum elektromagnetického vlnenia.6 OPTIKA6.1 Vlnová optika6.1.1 Odraz svetla6.1.2 Lom svetla6.1.3 Index lomu, disperzia6.1.4 Interferencia svetla6.1.5 Ohyb svetla6.1.6 Polarizácia svetlaÚlohy6.2 Geometrická optika6.2.1 Optické zobrazovanie6.2.2 Zobrazovanie odrazom6.2.3 Zobrazovanie lomom6.2.4 Optické prístrojeÚlohy6.3 Fotometria6.3.1 Svetelný tok, svietivosť6.3.2 OsvetlenosťÚlohy.7 ŠPECIÁLNA TEÓRIA RELATIVITY7.1 Klasické predstavy o priestore a čase7.2 Princípy špeciálnej teórie relativity7.3 Relatívnosť súčasnosti7.4 Dilatácia času7.5 Kontrakcia dĺžky7.6 Ďalšie relativistické poznatkyÚlohy.8 ZÁKLADY FYZIKY MIKROSVETA8.1 Základy kvantovej fyziky8.1.1 Tepelné žiarenie8.1.2 Fotoelektrický jav8.1.3 Vlnové vlastnosti častícÚlohy8.2 Fyzika atómového obalu8.2.1 Vývoj poznatkov o atómoch8.2.2 Modely atómu8.2.3 Kvantovomechanický model atómu8.2.4 Interakcia fotónov a atómov. LaserÚlohy8.3 Fyzika atómového jadra8.3.1 Stavba atómového jadra8.3.2 Jadrové sily8.3.3 Jadrové reakcie8.3.4 Väzbová energia jadra8.3.5 Syntéza a štiepenie jadier8.3.6 Jadrový reaktor8.3.7 RádioaktivitaÚlohy8.4 Fyzika častíc8.4.1 Od elektrónu po kvarky8.4.2 Stavba hmoty podľa štandardného modelu8.4.3 Fyzikálne interakcieNIEKTORÉ FYZIKÁLNE KONŠTANTYLITERATÚRAREGISTER.

Recenzie

Produkt zatiaľ nemá žiadne hodnotenie

Reklama

brand name

Prezrite si ďalšie Prijímačky, maturity, najprezeranejšie produkty N/A alebo najlacnejšie Prijímačky, maturity.

Reklama