Aktualizácia IV/2011 cena od 8,64 € | Pricemania

Aktualizácia IV/2011

TOP 20
Ostatní zákazníci nakúpili v:
Cena: Do 15 dní Do obchodu

Odporúčame: Top 20 produktov z kategórie Pôda, nehnuteľnosti

Úplné znenia zákonov z oblasti stavebného a pozemkového práva, z oblasti bývania a súvisiace predpisy platné k 1.1.2014.Obsah zborníka:.Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).Zákon č.608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie.Vyhláška ...viac

Na sklade Zobraziť cenu vrátane dopravy

Obchody odporúčané inými zákazníkmi

Popis

Úplné znenia zákonov z oblasti stavebného a pozemkového práva, z oblasti bývania a súvisiace predpisy platné k 1.1.2014.Obsah zborníka:.Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).Zákon č.608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie.Vyhláška MŽP SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.Vyhláška MŽP SR č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.Vyhláška MPSVR SR č.147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.Vyhláška MV SR č.94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.Vyhláška MV SR č.532/2006 Z.z. o podrobnostiach  na zabezpečenia stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany.Nariadenie vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.Zákon NR SR č.162/1995 Z.z. katastrálny zákon.Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č.461/2009 z.z, ktorou sa vykonáva zákon č.162/1995 Z.z.Vyhláška MŽP SR č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.Zákon NR SR č.555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov.Vyhláška MVRR SR č.311/2009 Z.z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu.Zákon NR SR č.254/1998 Z.z. o verejných prácach.Vyhláška MVRR SR č.83/2008 Z.z, ktorou sa vykonáva zákon č.254/1998 Z.z. o verejných prácach.Zákon SNR č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.Zákon č.133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch.Vyhláška ŠÚ SR č.323/2010 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb.Zákon č.150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania.Zákon SNR č.310/1992 Zb. o stavebnom sporení.Opatrenie MF SR č.287/2013 Z.z. o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2014.Prehľad opatrení o výške štátnej prémie na stavebné sporenie.Zákon č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov.Zákon NR SR č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.Zákon č.229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku.Nariadenie vlády SR č.97/1992 Zb., ktorým sa upravujú niektoré otázky náhrad podľa zákona č.229/1991 Zb.Zákon NR SR č.97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách.Zákon SNR č.330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.Zákon NR SR č.180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.Zákon č.503/2003 Z.z. o navrátení vlastníctva k pozemkom.

Recenzie

Produkt zatiaľ nemá žiadne hodnotenie

Reklama

Najprezeranejšie produkty

brand name

Prezrite si ďalšie Pôda, nehnuteľnosti, najprezeranejšie produkty N/A alebo najlacnejšie Pôda, nehnuteľnosti.

Reklama