Mobil Super 2000 X1 10W-40 60L

Ostatní zákazníci nakúpili v:
Cena: Ihneď Do obchodu

Odporúčame: Top 20 produktov z kategórie Motorové oleje

Maziv? radu MobilSuper 2000 s? modern? polosyntetick? oleje, ktor? s? vyvinut? k ?pi?kovej ochrane a v?konu?motora. Vlastnosti a v?hody Oleje Mobil Super 2000 s? priemyselne testovan?, a preto sa m??ete spo?ahn??, ?e Va?e vozidlo bude?pod?va? po?adovan? v?kon.?Olej Mobil Super 2000 X1 poskytuje: ve?mi ...viac

Najprezeranejšie produkty v kategórií Motorové oleje

Popis

Maziv? radu MobilSuper 2000 s? modern? polosyntetick? oleje, ktor? s? vyvinut? k ?pi?kovej ochrane a v?konu?motora. Vlastnosti a v?hody Oleje Mobil Super 2000 s? priemyselne testovan?, a preto sa m??ete spo?ahn??, ?e Va?e vozidlo bude?pod?va? po?adovan? v?kon.?Olej Mobil Super 2000 X1 poskytuje: ve?mi dobr? ochranu pred opotreben?m ve?mi dobr? ?istotu motora ve?mi dobr? ochranu pri vysok?ch teplot?ch ve?mi dobr? ochranu pri n?zkych teplot?ch Pou?itie Produkty MobilSuper 2000 s? koncipovan? tak, aby poskytovali motorom spo?ahliv? ochranu, ktor? je vy??ia, ne??je tomu u konven?n?ch olejov. Olej Mobil Super 2000 odpor??ame najm? vtedy, ke? je v?? motor?pr?le?itostne vystavovan? n?ro?n?m jazdn?m podmienkam. Olej je ur?en? pre: takmer v?etky motorovej technol?gie benz?nov? a naftov? motory osobn? vozidl?, ?portov? ??itkov? vozidl? (SUV), ?ahk? n?kladn? vozidl? a dod?vky jazdy po dia?nici a na preru?ovan? mestsk? prev?dzku be?n? a? pr?le?itostne n?ro?n? prev?dzkov? podmienky vysoko v?konn? motory ?pecifik?cie: ACEA A2/B2 ACEA A3/B3 API CF API SJ API SL API SL/CF MB 229.1 VW 505 00 VLASTNOS? HODNOTA Viskozita pri 40?C v cSt (ASTM D445) 97 Viskozita pri 100?C v cSt (ASTM D445) 14,4 Bod vzplanutia, ?C (ASTM D92) 230 Bod tuhnutia, ?C, ASTM D 97 -30 Hustota @15? C kg/l, ASTM D 4052 0,87 S?rny popol, hm%, ASTM D 874 0,91.Mazivá radu MobilSuper 2000 sú moderné polosyntetické oleje, ktoré sú vyvinuté k špičkovej ochrane a výkonu motora. Vlastnosti a výhody Oleje Mobil Super 2000 sú priemyselne testované, a preto sa môžete spoľahnúť, že Vaše vozidlo bude podávať požadovaný výkon. Olej Mobil Super 2000 X1 poskytuje: veľmi dobrú ochranu pred opotrebením veľmi dobrú čistotu motora veľmi dobrú ochranu pri vysokých teplotách veľmi dobrú ochranu pri nízkych teplotách PoužitieProdukty MobilSuper 2000 sú koncipované tak, aby poskytovali motorom spoľahlivú ochranu, ktorá je vyššia, než je tomu u konvenčných olejov. Olej Mobil Super 2000 odporúčame najmä vtedy, keď je váš motor príležitostne vystavovaný náročným jazdným podmienkam. Olej je určený pre: takmer všetky motorovej technológie benzínové a naftové motory osobné vozidlá, športové úžitkové vozidlá (SUV), ľahké nákladné vozidlá a dodávky jazdy po diaľnici a na prerušovanú mestskú prevádzku bežné až príležitostne náročné prevádzkové podmienky vysoko výkonné motory Špecifikácie: ACEA A2/B2 ACEA A3/B3 API CF API SJ API SL API SL/CF MB 229.1 VW 505 00 VLASTNOSŤ HODNOTA Viskozita pri 40°C v cSt (ASTM D445) 97 Viskozita pri 100°C v cSt (ASTM D445) 14,4 Bod vzplanutia, ºC (ASTM D92) 230 Bod tuhnutia, ºC, ASTM D 97 –30 Hustota @15º C kg/l, ASTM D 4052 0,87 Sírny popol, hm%, ASTM D 874 0,91.

Reklama

brand name

Prezrite si ďalšie Motorové oleje Mobil, najprezeranejšie produkty Mobil alebo najlacnejšie Motorové oleje.

Reklama