INFORMÁCIA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Spoločnosť Pricemania s. r. o., so sídlom Karpatská 6, 811 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 43 860 559, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 49437/B, adresa pre doručovanie elektronickej pošty: info@pricemania.sk (ďalej len ako „prevádzkovateľ“), ktorá je prevádzkovateľom služby s názvom Overený obchod (ďalej len „služba“), informuje a zákazník nakupujúci v internetovom obchode partnera (ďalej len „dotknutá osoba“) berie na vedomie, že pri využití služby dochádza k spracovaniu osobných údajov poskytnutých dobrovoľne, a to priamo dotknutou osobou.

Služba umožňuje získanie hodnotenia dotknutej osoby o nákupe uskutočnenom cez internetový obchod partnera, a to za pomoci on-line formulára zaslaného na emailovú adresu dotknutej osoby uvedenú pri objednávke, ktorý po jeho vyplnení bude poskytnutý prevádzkovateľovi za účelom zverejnenia tohto hodnotenia na stránkach www.pricemania.sk. Pri tom dochádza k spracúvaniu nasledovných údajov dotknutej osoby prevádzkovateľom (v mene ktorého ich spracúva partner prevádzkujúci internetový obchod, na ktorom dotknutá osoba nakúpila): meno a priezvisko, emailová adresa, údaje o nákupe dotknutej osoby a hodnotenie nákupu a zakúpeného produktu. Tie, s výnimkou emailovej adresy dotknutej osoby, ktorá slúži na umožnenie realizácie služby, budú v anonymizovanej podobe zverejnené na vyššie uvedených stránkach prevádzkovateľa za účelom verejného zobrazovania hodnotení internetových obchodov a nimi ponúkaných produktov.

K spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby dochádza na základe súhlasu, ktorý možno kedykoľvek odvolať na základe písomnej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi alebo kliknutím na aktívny odkaz umiestnený vo vyššie spomínanom formulári na hodnotenie nákupu.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu dotknutej osoby o zverejnenie jej hodnotenia nákupu na stránkach prevádzkovateľa, teda až do odvolanie jej súhlasu.

Spracovaním osobných údajov dotknutej osoby môže byť poverený sprostredkovateľ, ktorý pre prevádzkovateľa a jeho účely zaisťuje alebo môže zaisťovať správu jeho stránok a CRM systémov, webhostingové služby a pod.

Pri spracovaní osobných údajov dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou vyššie uvedených sprostredkovateľov.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov.

Dotknutá osoba odoslaním svojho hodnotenia nákupu súčasne udeľuje prevádzkovateľovi bezodplatnú, výhradnú, územne a vecne neobmedzenú licenciu na použitie textu svojho hodnotenia prevádzkovateľom, a to všetkými možnými spôsobmi, ako aj súhlas na úpravu týchto hodnotení v rozsahu gramatických chýb a odstraňovania nevhodného či protiprávneho obsahu.

Služba nie je primárne určená pre dotknuté osoby mladšie ako 16 rokov.