Motul Fork Oil Expert Light 5W 1l cena od 8,95 € | Pricemania

Motul Fork Oil Expert Light 5W 1l

Ostatní zákazníci nakúpili v:
Cena: Ihneď Do obchodu

Odporúčame: Top 20 produktov z kategórie Hydraulické oleje

Olej do tlmičov Motul Fork Oil 5W 1LHydraulická kvapalina pre teleskopické štandardné a prevrátené vidlice. Balenie: 1 liter. Výstražné upozornenia: H302 Škodlivý po požití. H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. H315 Dráždi ...viac

Najprezeranejšie produkty v kategórií Hydraulické oleje

Popis

Olej do tlmičov Motul Fork Oil 5W 1LHydraulická kvapalina pre teleskopické štandardné a prevrátené vidlice. Balenie: 1 liter. Výstražné upozornenia: H302 Škodlivý po požití. H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. H315 Dráždi kožu. H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy. H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Bezpečnostné upozornenia - Všeobecné: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. Bezpečnostné upozornenia - Prevencia: P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Bezpečnostné upozornenia - Reakcia: P301 + P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM / lekára. P331 NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. Bezpečnostné upozornenia - Odstraňovanie: P501 Zneškodnite obsah / nádobu podľa miestnych / regionálnych / štátnych / medzinárodných predpisov.

Recenzie

Produkt zatiaľ nemá žiadne hodnotenie

Reklama

brand name

Prezrite si ďalšie Hydraulické oleje Motul, najprezeranejšie produkty Motul alebo najlacnejšie Hydraulické oleje.

Reklama