Řízení platební schopnosti podniku

Ostatní zákazníci nakúpili v:
Cena: 10,89 € Ihneď Do obchodu

Odporúčame: Zľavy až do výšky 70 % - zlavy.pricemania.sk

Publikace je věnovaná teoretickým východiskům a praktickým otázkám řízení platební schopnosti podniku. Řízení platební schopnost autoři chápou jako jeden ze strategických úkolů řízení podniku ovlivňujících jeho hodnotu. Z krátkodobého hlediska má prioritu před řízením výnosnosti. Kritérium růst hodnoty ...viac

Popis

Publikace je věnovaná teoretickým východiskům a praktickým otázkám řízení platební schopnosti podniku. Řízení platební schopnost autoři chápou jako jeden ze strategických úkolů řízení podniku ovlivňujících jeho hodnotu. Z krátkodobého hlediska má prioritu před řízením výnosnosti. Kritérium růst hodnoty podniku je rozhodující i pro výběr strategie řízení čistého pracovního kapitálu a jeho složek. Z hlediska výnosnosti je zejména vlastníky preferovaná minimalizace čistého pracovního kapitálu, což může vést k růstu rizika výpadků v plynulosti výroby a nedostatku hotovosti. Základním předpokladem udržení platební schopnosti podniku je proto odhad a řízení rizik i nákladů spojených s poskytováním obchodních úvěrů, minimalizací zásob a hotovosti, jakož i s vývojem měnového kursu. Značná pozornost je věnována hodnocení a minimalizaci rizika neschopnosti, resp. neochoty zákazníka uhradit poskytnutý obchodní úvěr, což je nejčastějším důvodem výpadku v příjmech podniků. Autoř.i touto publikací reagují na aktuální problémy podniků spojené s řízením peněžního toku a prezentují výsledky své výzkumné činnosti i praktické zkušenosti.O autorovi.doc. Ing. Mária Režňáková, CSc.Je absolventkou VŠE v Bratislavě, odbor Ekonomicko-matematické výpočty, na které i po ukončení studia působila. Od roku 1996 pracuje na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně, v současnosti jako proděkanka fakulty a docentka Ústavu financí. V roce 2001 obhájila habilitační práci na téma Strategické finanční řízení podniků v ČR. Je garantem předmětů Finanční management, Finance podniku, Finanční řízení a investování a dalších, zabývajících se problematikou finančního řízení podniku. Má bohaté zkušenosti s výukou v rámci studijních programů Executive MBA ve spolupráci s Nottingham Trent University ve Velké Británii a Domican University v Chicago v USA, resp. LLM - Obchodní právo ve spolupráci Právnické fakulty Masarykovy university a Nottingham Trent University. Publikovala množství odborných a vědeckých článků, je autorkou a spoluautorkou dvaceti vysokoškolských učebních textů, spoluautorkou osmi knižních publikací. V rámci výzkumu se dlouhodobě zabý.vá problematikou hodnocení výkonnosti podniků a finančního řízení podniků.doc. Ing. Romana Nývltová, Ph.D.Vystudovala Fakultu podnikatelskou Vysokého učení technického v Brně, kde v roce 2005 obhájila disertační práci na téma Finanční management nadnárodních podniků. Habilitační práci obhájila v roce 2008 na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Působí jako docentka Ústavu financí Fakulty podnikatelské VUT v Brně a rovněž jako vedoucí Institutu účetnictví a finančního řízení podniku Škoda Auto, a. s., Vysoká škola. Vyučuje a garantuje předměty podnikových financí v bakalářských i magisterských studijních oborech a pravidelně přednáší i v rámci finančních modulů středoevropských studií Executive MBA Dominikánské univerzity v Chicagu a VUT v Brně. Kromě pedagogické činnosti absolvovala tříměsíční studijní stáž ve finském Tampere, odborné stáže v podnikové praxi a podílela se na řešení několika grantových projektů. Je autorkou či spoluautorkou tří monografií, skript a řady konferenčních příspěvků.Ing. David Polák, Ph.D.Po absolvování bakalářského studijního programu Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni pokračoval ve studiu na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně. Na této fakultě v roce 2009 obhájil disertační práci na téma Cash pooling jako efektivní nástroj řízení hotovosti podniku. V rámci studia absolvoval roční studijní pobyt na Národohospodářske fakultě na Universität Mannheim (2000), zahraniční studijní pobyt na University of Wisconsin, Whitewater v USA (2003) a pracovní stáže mimo jiné v odděleních strategického controllingu a Global Transaction Banking controllingu v Deutsche Bank AG ve Frankfurtu nad Mohanem. V roce 2006 nastoupil do Citibank, a. s., v Praze jako Global Transaction Services analytik a od roku 2008 pracuje jako Market Spe­cialist pro správu a settlement cenných papírů v Citigroup Global Markets Deutschland AG ve Frankfurtu nad Mohanem.Ing. Josef Šunka, Ph.D.Vystudoval Fakultu elektrotechniky a informatiky se zaměřením na elektrické pohony a výkonovou elektroniku a Fakultu podnikatelskou VUT v Brně se zaměřením na ekonomiku a řízení průmyslu. V rámci postgraduálního studia absolvovala část studia na Technické universitě v Dráždanech (2002). Pracoval v Adamovských strojírnách v Adamově, kde se zabýval logistikou a v podniku Škoda Auto Mladá Boleslav, kde se zabýval simulací výrobních procesů. Od roku 1998 pracuje na Fakultě podnikatelské, v současnosti jako externí spolupracovník, v rámci výuky předmětů Řízení výroby, Logistika a dalších. Od roku 2005 pracuje jako výkonný ředitel výrobní firmy Eckelmann, s. r. o., v Břeclavi.Z obsahu.O autorech 8.Řekli o knize 10.Úvod 11.1 Koncept řízení hodnoty podniku 13.1.1 Hodnotový management 13.1.2 Ekonomická přidaná hodnota 14.1.3 Hodnota podniku 16.1.4 Cash flow 18.1.4.1 Základní terminologie 18.1.4.2 Přehled o peněžních tocích 21.1.4.3 Ukazatele cash flow 24.1.5 Platební neschopnost podniku a její důsledky 26.Použitá literatura 29.2 Řízení čistého pracovního kapitálu 31.2.1.Koloběh oběžného majetku a obratový cyklus peněz 31.2.2 Čistý pracovní kapitál 34.2.3 Strategie řízení čistého pracovního kapitálu 36.2.4 Plánování čistého pracovního kapitálu 39.2.4.1 Plánování čistého pracovního kapitálu metodou obratového cyklu.peněz 40.2.5 Význam řízení čistého pracovního kapitálu 50.Použitá literatura 52.3 Řízení obchodních úvěrů 54.3.1 Výnos z poskytnutí obchodního úvěru 54.3.2 Riziko obchodního úvěru 56.3.3 Rozhodování o poskytnutí obchodního úvěru 58.3.3.1 Délka obchodního úvěru a skonto 61.3.3.2 Kalkulace množstevních rabatů 65.3.4 Hodnocení úvěrového rizika obchodního partnera 67.3.4.1 Úvěrové standardy neboli na jaké informace se zaměřit 68.3.4.2 Bodovací systém 69.3.4.3 Využití existujících bonitních a bankrotních modelů 71.3.4.4 Vývoj vlastního scoringového modelu 73.3.4.5 Použití metod shlukové analýzy 74.3.4.6 Obchodní rating 77.3.5 Způsoby minimalizace platebního rizika 79.3.5.1 Směnka 80.3.5.2 Šek 83.3.5.3 Dokumentární platební styk 85.3.5.4 Bankovní záruka 89.3.5.5 Pojištění obchodních úvěrů 89.3.5.6 Další možnosti minimalizace platebního rizika 91.3.6 Urychlování inkasa pohledávek 92.3.6.1 Faktoring 92.3.6.2 Forfaiting 94.3.7 Organizace credit managementu v podniku 95.3.7.1 Úvěrové limity 97.3.7.2 Kontrola, sledování a vyhodnocování výsledků 98.3.7.3 Vymáhání pohledávek 100.3.7.4 Kapitalizace pohledávek 101.Použitá literatura 102.4 Řízení zásob 105.4.1 Zásoby a jejich význam pro podnik 105.4.1.1 Postavení a funkce zásob v podniku 105.4.1.2 Riziko spojené s držením zásob v logistickém řetězci 106.4.1.3 Základní rozdělení zásob 107.4.1.4 Logistické náklady spojené se zásobami 108.4.1.5 Konflikty při řízení zásob 111.4.1.6 Ukazatele výkonnosti závislé na zásobách 111.4.2 Systémy řízení zásob 113.4.2.1 Základní model řízení zásob a typy zásob 113.4.2.2 Systém s pevným dodávkovým cyklem a proměnným dodacím množstvím 117.4.2.3 Systém s pevným objednacím množstvím a proměnným dodávkovým cyklem 118.4.2.4 Systém s proměnným dodávkovým cyklem a proměnným objednacím množstvím 119.4.3 Zásoby a jejich řízení dle materiálového toku 121.4.3.1 Zásoby hotových výrobků 121.4.3.2 Zásoby rozpracované výroby 124.4.3.3 Zásoby materiálu a nakupovaných dílů 125.4.4 Další nástroje snižování zásob 127.4.4.1 Metody založené na řízení a znalosti spotřeby 127.4.4.2 Diferenciace významu 127.4.4.3 Optimalizace objednacího množství 128.4.4.4 Moderní nástroje snižování zásob 131.Použitá literatura 131.5 Cash management 133.5.1 Důvody držení hotovosti 135.5.2 Náklady držení hotovosti 137.5.3 Modely řízení hotovosti 138.5.3.1 Baumolův model 138.5.3.2 Miller-Orrův model 139.5.4 Automatizované systémy cash managementu - cash pooling 140.5.4.1 Členění cash poolingu 141.5.4.2 Fiktivní cash pooling 142.5.4.3 Reálný cash pooling 145.5.4.4 Víceúrovňové cash poolingové struktury 146.5.4.5 Potřeba úvěrování v rámci cash poolingu 148.5.4.6 Výhody cash poolingu 149.5.4.7 Legislativní aspekty cash poolingu v ČR 152.5.5 Plánování příjmů a výdajů 156.5.5.1 Finanční plán 156.5.5.2 Plán peněžních toků 157.5.6 Financování krátkodobých výkyvů v peněžních tocích 160.5.7 Závěrem 162.Použitá literatura 163.6 Řízení kursového rizika 166.6.1 Kótování devizového kursu 166.6.2 Kursové riziko a kursové rozdíly 170.6.3 Devizová pozice a devizová expozice 171.6.4 Měření kursového rizika 173.6.5 Možnosti řízení kursového rizika 175.6.5.1 Interní metody zajištění kursového rizika 176.6.5.2 Externí metody zajištění kursového rizika 178.6.5.3 Řízení jednotlivých typů devizové expozice 186.Použitá literatura 187.Shrnutí, summary 188.Rejstřík 189.

Reklama

brand name

Prezrite si ďalšie Financie, poisťovníctvo alebo najprezeranejšie produkty N/A.

Reklama