Zdravotnícke pomôcky

Ostatní zákazníci nakúpili v:
Cena: Ihneď Do obchodu

Odporúčame: Top 20 produktov z kategórie Elektrotechnika, elektronika

Cieľom tejto vysokoškolskej učebnice je poskytnúť širší a ucelený pohľad na zdravot- nícke pomôcky v celej ich zložitosti z hľadiska aktuálnej legislatívy, administratívy, in- formácií a hodnotenia. Dominujú v nej vzájomné vzťahy medzi zdravím, chorobou, zdravotným stavom a zdravotníckym systémom v kontexte ...viac

Na sklade Zobraziť cenu vrátane dopravy

Najprezeranejšie produkty v kategórií Elektrotechnika, elektronika

Popis

Cieľom tejto vysokoškolskej učebnice je poskytnúť širší a ucelený pohľad na zdravot- nícke pomôcky v celej ich zložitosti z hľadiska aktuálnej legislatívy, administratívy, in- formácií a hodnotenia. Dominujú v nej vzájomné vzťahy medzi zdravím, chorobou, zdravotným stavom a zdravotníckym systémom v kontexte s aplikáciou zdravotníckych pomôcok, ich regulačných mechanizmov, ale aj socialnych, etických a ekonomických podmienok. Treba konštatova ť, že v te j to m i m oriadne dyna m icke j a le g i s lat í vne náro č ne j obla s ti ab s ent uj e u celený p rehľadový št u di j ný m ateriál zaobera jú ci s a dano u p roble - m atiko u. P reto bolo našo u s naho u p ri p ravi ť základn ú vy s okoškol s k ú uč ebnic u u r č en ú nielen št u dento m bakalár s keho št u di j ného p ro g ra mu far m ácie v odbore Z dravotn í cke a dia g no s tické p o mô cky, ale a j iný m št u dento m a zdravotn í cky m p racovn í ko m, ktorá by ko mp le x ne p odala infor m ácie o le g i s lat í ve a re gu lácii zdravotn í ckych p o mô cok.

Reklama

Reklama