Sony BDV-N5200W cena od 4,39 € | Pricemania

Sony BDV-N5200W

Ostatní zákazníci nakúpili v:
Cena: Do 10 dní Do obchodu

Odporúčame: Top 20 produktov z kategórie Domáce kiná Blu-ray

Dodajte va&scaron,ej televí,zii &scaron,pičkový, obraz a zvuk, ak tomu dostanete aj komfortné, možnosti využí,vania tohto potenciá,lu. Prehrá, takmer aký,koľvek nosič, ale predov&scaron,etký,m zvlá,dne 3D Blu-ray disky sprevá,dzané, precí,znym ...viac

Na sklade Zobraziť cenu vrátane dopravy

Obchody odporúčané inými zákazníkmi

Najprezeranejšie produkty v kategórií Domáce kiná Blu-ray

Popis

Dodajte va&scaron,ej televí,zii &scaron,pičkový, obraz a zvuk, ak tomu dostanete aj komfortné, možnosti využí,vania tohto potenciá,lu. Prehrá, takmer aký,koľvek nosič, ale predov&scaron,etký,m zvlá,dne 3D Blu-ray disky sprevá,dzané, precí,znym zvukom Dolby True HD, DTS HD, DSD, LPCM a mnoho iný,ch vycibrený,ch formá,tov. Vyspelá, elektronika navy&scaron,e doká,že zvy&scaron,ovať rozlí,&scaron,enie na ú,roveň 4K , A tak sa hodí, po boku moderný,ch LED televí,zorov, kde uvidí,te živý, obraz s ostrosťou v detailoch. . Doká,že tiež streamovať hudbu z va&scaron,ej domá,cej siete alebo prehrá,vať obsah pripojené,ho USB disku. Tabletu alebo telefó,n možno spojiť s domá,cim kinom cez NFC jediný,m dotykom. Uvidí,te presne to, čo je na obrazovke vá,&scaron,ho mobilné,ho zariadenia - kino zrkadlí, obrazovku na televí,zor . Nie je tak nič jednoduch&scaron,ie ako uká,zať nafotené, fotografie, natočené, videá, alebo uká,zať internetové, video, ktoré, si vá,s zí,skalo. . Multikaná,lové, reproduktory vyplní, miestnosť zvukom vo vysokom rozlí,&scaron,ení, , Čí,m zí,skate pocit, že ste ú,častní,kom deja v prvej lí,nii. Pripravte sa na ohromujú,ci expló,zie aj precí,zne podanej vý,&scaron,ky. Pokročilá, DSP technoló,gia prinesie hlasy, ná,stroje a efekty v doteraz neví,daný,ch detailoch. Odhaľuje jemné, nuansy, ktoré, by ste zvyčajne počuli len v nahrá,vacom &scaron,tú,diu alebo na živom vystú,pení,. Uniká,tny magnetická, technoló,gie meničov Fluid verne reprodukuje v&scaron,etko - Od &scaron,eptavé,ho dialó,gu k treskú,cimi expló,ziá,m. Ak patrí,te k najná,ročnej&scaron,í,m posluchá,čom, potom sa vá,m ponú,ka doplnenie na reproduktory 9.1, čí,m zí,skate ",Front-high", efekt, teda zvuk prichá,dzajú,ci i zo zhora nadol. . Exkluzivitou je autentický, zvuk jednej z najzná,mej&scaron,í,ch britskej zá,bavné, aré,ny. Použití,m pokročilé, techniky analý,zy, inžinieri Sony starostlivo zmerali vý,razný, zvukový, odtlačok O2 aré,ny v Londý,ne . Tá,to jedinečná, zvuková, charakteristika vá,s prenesená, na najlep&scaron,ie miesta priamo pri pó,diu. . Parametre a &scaron,pecifiká,cie: . Zvuk: . Hudobný, vý,kon: 1000 W RMS . Bezdrô,tové, zadné, reproduktory . Systé,m reproduktorov: plný, rozsah . Digitá,lny zosilňovač: S-Master 24-bitový, . DCAC (Digital Cinema Auto Calibration) . Podporované, mé,diá,: . Blu-ray 3D . Blu-ray Disc . DVD . SA-CD (SA-CD/CD) . USB mé,diá, (FAT32, NTFS) . Funkcie a vlastnosti: . Bluetooth . NFC . BRAVIA Sync HDMI-CEC . Zvý,&scaron,enie rozlí,&scaron,enia na ú,roveň 4K . Spä,tný, audio kaná,l . Xross Media Bar (XMB) . Miracast . BD-Live . BonusView . Sony Entertainment Network . Detský, zá,mok . Rodičovská, kontrola . Podpora USB klá,vesnice . Tuner FM (20) . Rozhranie: . Analó,gový, vstup audia: Kolí,kový, konektor . Automatická, kalibrá,cia vstupu mikrofó,nu . Ethernetové, pripojenie . Optický, vstup audia . Vstup USB . 2x Vstup HDMI . Vý,stup HDMI

Recenzie

Produkt zatiaľ nemá žiadne hodnotenie

Reklama

brand name

Prezrite si ďalšie Domáce kiná Blu-ray Sony, najprezeranejšie produkty Sony alebo najlacnejšie Domáce kiná Blu-ray.

Reklama