Mandylion z Edessy cena od 9,91 € | Pricemania

Mandylion z Edessy

TOP 15
Ostatní zákazníci nakúpili v:
Cena: Do 24 hodín Do obchodu

Odporúčame: Top 20 produktov z kategórie Dejiny umenia

Monografia sa zaober� dejinami obrazu, ktor� pod�a legiend nebol zhotoven� �lovekom. Nevytvoril ho umelec, ikonopisec, ale vznikol po�as Kristovho �ivota na Zemi ako odtla�ok jeho tv�re na pl�tne. Tento osobit� n�bo�ensk� a v�tvarn� prejav ? rukou-nestvoren� obraz (gr. ...viac

Popis

Monografia sa zaober� dejinami obrazu, ktor� pod�a legiend nebol zhotoven� �lovekom. Nevytvoril ho umelec, ikonopisec, ale vznikol po�as Kristovho �ivota na Zemi ako odtla�ok jeho tv�re na pl�tne. Tento osobit� n�bo�ensk� a v�tvarn� prejav ? rukou-nestvoren� obraz (gr. acheiropoietos) sa stal v�znamnou s��as�ou byzantskej a�nesk�r pravosl�vnej duchovnej kult�ry. V�aka tejto knihe dost�va �itate� pr�le�itos� hlb�ie sa zozn�mi� s�niektor�mi aspektmi byzantsk�ch re�li�, duchovnos�ou a�kult�rou v�chodn�ho kres�anstva. Autor analyzuje problematiku v �irok�ch s�vislostiach. P�e o�pohansk�ch predchodcoch rukou-nestvoren�ch obrazov, zaober� sa etymol�giou a�terminol�giou vr�tane ot�zky nejednozna�n�ho pou��vania nesk�r zaveden�ho pojmu mandylion. Poukazuje tie� na magick� �i apotropaick� ��inky acheiropoietai uv�dzan� v�historick�ch prame�och. Jadro knihy sa venuje p�vodn�mu edessk�mu obrazu (zn�memu ako Mandylion z Edessy) a� z�kladn�m prame�om, ktor� sa k�nemu via�u. Ide o cyklus legiend o edesskom panovn�kovi Abgarovi. Z�nich sa dozved�me, �e nevylie�ite�ne chor� Abgar prostredn�ctvom posla �iada Krista o�pomoc a Kristus mu posiela odtla�ok svojej tv�re na kuse pl�tna s�odkazom, aby v neho uveril. A Abgar sa z�zra�ne uzdrav�.

Recenzie

Produkt zatiaľ nemá žiadne hodnotenie

Reklama

Najprezeranejšie produkty

brand name

Prezrite si ďalšie Dejiny umenia, najprezeranejšie produkty N/A alebo najlacnejšie Dejiny umenia.

Reklama