Bystvor

Ostatní zákazníci nakúpili v:
Cena: Do 14 dní Do obchodu

Odporúčame: Top 20 produktov z kategórie Dejiny krajín

V danej knihe autor sk�ma probl�my dom�cej a svetovej minulosti z poz�cie na�ich predkov. Minulos� n�rodov, ktor� �ij� na Zemi, sa �asto st�vala d�vodom pre spory a nezhody. V nich spravidla zv�azil n�zor toho silnej�ieho, ktor� sa n�sledne transformoval na ved�cu ...viac

Na sklade Zobraziť cenu vrátane dopravy

Najprezeranejšie produkty v kategórií Dejiny krajín

Popis

V danej knihe autor sk�ma probl�my dom�cej a svetovej minulosti z poz�cie na�ich predkov. Minulos� n�rodov, ktor� �ij� na Zemi, sa �asto st�vala d�vodom pre spory a nezhody. V nich spravidla zv�azil n�zor toho silnej�ieho, ktor� sa n�sledne transformoval na ved�cu historick� �kolu. V tomto vydan� autor jednoducho a presved�ivo rozkr�va skuto�n� obraz udalost� minulosti, uv�dza z�va�n� d�kazy a o�is�uje prijat� n�zory od klamstiev a prekr�can�. Pritom v strede pozornosti b�dania autora sa nach�dza rozvoj rusko- slaviansko- �rijsk�ho spolo�enstva, ktor� je t�m najstar��m na Zemi, sk�senosti a ponau�enia ktor�ho s� neoby�ajne d�le�it� pre n�s v s��asnosti. Autor v tomto vydan� analyzuje viacer� probl�my dom�cej a svetovej minulosti, presne tak ako aj v predo�l�ch vydaniach, z poz�cie na�ich predkov. Nekladie si za �lohu objasni� tieto probl�my v celej �plnosti a h�bke. Jeden �lovek to jednoducho nezvl�dne. Preto s�stre�uje pozornos� na to hlavn�. V tomto vydan� sa sna�� rie�i� nasledovn� �lohy: - po prv�, �o najvecnej�ie sa pozrie� na rolu vedy o minulosti a jej �lohy; - po druh�, zisti� a sformulova� pravidl� v�voja �udskej spolo�nosti; - po tretie, vyjasni� ako to je s periodiz�ciou v�voja rusko- slaviansko- �rijsk�ho spolo�enstva; - po �tvrt�, na z�klade nov�ch objavov v archeol�gii (Kargalsk� n�lezisk�, �i�a a pod.), p�somn�ch zdrojov (�Velesova kniha�, �V�dy� a in�), zisti� �zemie roz��renia rusko- slaviansko -�rijsk�ho spolo�enstva (andronovskej, afanasievskej, karasukskej a in�ch kult�r odzrkad�uj�cich toto spolo�enstvo); - po piate, na z�klade existuj�cich v�skumov, ktor� trpia �tr�kovitos�ou a nes�vislos�ou v�kladu, v lep�om pr�pade iba zaznamen�vaj� udalosti, za pomoci ich kritickej anal�zy vypracova� vz�jomne s�visiaci proces v�voja rusko- slaviansko-�rijsk�ho spolo�enstva; - po �ieste, zd�vodni� n�stupn�ctvo gener�ci� Rusov, Slavianov a �rijcov (Kimrov, Skifov,Vendov, Slovenov, Skolotov a Rusov),ich prirodzen� pr�vo na svoje �zemie: od Karp�t po Tich� oce�n; od Severn�ho �adov�ho oce�nu po Rusk�(�ierne) more, Kaukazsk� hrebe�, Aralsk� more, jazero Balcha�, ju�n� v�be�ky Altaja a Sajanov, rieku Amur a Vladivostok; - po siedme, za pomoci vz�jomne s�visiaceho hodnotenia starod�vnych udalost� a zdrojov, ktor� ich osvet�uj�, zisti� temn� miesta d�vnej minulosti Rusov, Slavianov a �rijcov, ktor� pre bud�cnos� a s��asnos� maj� ten najv��� v�znam; - po �sme, spresni� predo�l� interpret�cie, urobi� toto vydanie e�te presved�ivej��m a pln�m d�kazov.

Reklama

brand name

Prezrite si ďalšie Dejiny krajín, najprezeranejšie produkty N/A alebo najlacnejšie Dejiny krajín.

Reklama