Jak číst účetní výkazy

Odporúčame: Top 20 produktov z kategórie Dane, účtovníctvo

Anotace.Kniha je určena především manažerům, kteří se potřebují rychle zorientovat v účetních výkazech dané společnosti a chtějí se seznámit se základními principy českého účetnictví. Knihu dále využijí analytici, pracovníci controllingových oddělení a interního auditu a také studenti vysokých škol. ...viac

Je nám ľúto. Tento produkt nieje aktuálne v ponuke žiadneho e-shopu na Pricemánii.

Najprezeranejšie produkty v kategórií Dane, účtovníctvo

Popis

Anotace.Kniha je určena především manažerům, kteří se potřebují rychle zorientovat v účetních výkazech dané společnosti a chtějí se seznámit se základními principy českého účetnictví. Knihu dále využijí analytici, pracovníci controllingových oddělení a interního auditu a také studenti vysokých škol. Jednotlivá témata jsou v knize vysvětlena jednoduchým způsobem, který umožňuje problematiku snadno pochopit. Text obsahuje množství názorných příkladů a praktických ukázek interpretací účetních výkazů. Účetní případy přitom nejsou vysvětlovány přímo pomocí směrné účtové osnovy, ale je zachycena podstata konkrétní operace a její zobrazení do účetních výkazů.Z obsahu.O autorech 9.Řekly o knize 10.Seznam zkratek 12.Úvod 13.1 Význam a základní prvky účetnictví, účetní zásady a principy 15.1.1 Význam účetnictví 15.1.2 Účetní zásady a principy 17.1.3 Základní prvky účetnictví 23.1.3.1 Účet a soustava účtů 23.1.3.2 Směrná účtová osnova a účtový rozvrh 25.1.3.3 Účetní záznamy, doklady a knihy 26.1.3.4 Oceňování majetku a závazků 31.1.3.5 Kontrolní systém účetnictví 32.2 Právní úprava účetnictví 35.2.1 Zákon o účetnictví 35.2.2 Vyhlášky k zákonu o účetnictví 36.2.3 České účetní standardy 37.2.4 Vnitřní účetní směrnice 38.3 Dlouhodobý majetek 41.3.1 Charakteristika dlouhodobého majetku 41.3.1.1 Oceňování dlouhodobého majetku 42.3.1.2 Způsoby pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku 44.3.2 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 44.3.2.1 Rozdělení dlouhodobého nehmotného majetku 44.3.2.2 Rozdělení dlouhodobého hmotného majetku 46.3.2.3 Základní účetní operace 48.3.2.4 Odpisování dlouhodobého majetku 56.3.2.5 Rozšiřující účetní operace 61.3.2.6 Souhrnný příklad 63.3.3 Dlouhodobý finanční majetek 64.3.1 Rozdělení dlouhodobého finančního majetku 64.3.3.2 Účetní operace 66.3.3.3 Souhrnný příklad 69.4 Oběžná aktiva 73.4.1 Zásoby 73.4.1.1 Charakteristika zásob 73.4.1.2 Rozdělení zásob 74.4.1.3 Oceňování zásob 76.4.1.4 Základní účetní operace 79.4.1.5 Rozšiřující účetní operace 86.4.1.6 Souhrnný příklad 87.4.2 Pohledávky 90.4.2.1 Charakteristika pohledávek 90.4.2.2 Rozdělení pohledávek 90.4.2.3 Oceňování pohledávek 92.4.2.4 Základní účetní operace 92.4.2.5 Rozšiřující účetní operace 99.4.2.6 Souhrnný příklad 106.4.3 Krátkodobý finanční majetek 108.4.3.1 Charakteristika krátkodobého finančního majetku 108.4.3.2 Rozdělení krátkodobého finančního majetku 108.4.3.3 Oceňování krátkodobého finančního majetku 109.4.3.4 Základní účetní operace 109.4.3.5 Rozšiřující účetní operace 118.4.3.6 Souhrnný příklad 119.5 Vlastní kapitál 123.5.1 Základní kapitál 123.5.1.1 Charakteristika základního kapitálu 123.5.1.2 Rozdělení základního kapitálu 124.5.1.3 Účetní operace 125.5.1.4 Souhrnný příklad 132.5.2 Kapitálové fondy a fondy tvořené ze zisku 133.5.2.1 Charakteristika fondů vlastního kapitálu 133.5.2.2 Rozdělení fondů vlastního kapitálu 134.5.2.3 Účetní operace 135.5.2.4 Souhrnný příklad 139.5.3 Výsledky hospodaření 140.5.3.1 Charakteristika výsledků hospodaření 140.5.3.2 Rozdělení výsledků hospodaření 141.5.3.3 Účetní operace 142.5.3.4 Souhrnný příklad 145.6 Cizí zdroje 149.6.1 Rezervy 149.6.1.1 Charakteristika rezerv 149.6.1.2 Rozdělení rezerv 150.6.1.3 Účetní operace 151.6.1.4 Souhrnný příklad 157.6.2 Závazky 159.6.2.1 Charakteristika závazků 159.6.2.2 Rozdělení závazků 160.6.2.3 Oceňování závazků 161.6.2.4 Základní účetní operace 161.6.2.5 Rozšiřující účetní operace 177.6.2.6 Souhrnný příklad 182.6.3 Bankovní úvěry a finanční výpomoci 184.6.3.1 Charakteristika bankovních úvěrů a finančních výpomocí 184.6.3.2 Rozdělení bankovních úvěrů a finančních výpomocí 184.6.3.3 Účetní operace 185.6.3.4 Souhrnný příklad 189.7 Časové rozlišení 193.7.1 Charakteristika časového rozlišení 193.7.2 Aktivní časové rozlišení 194.7.2.1 Rozdělení aktivního časového rozlišení 194.7.2.2 Účetní operace 195.7.2.3 Souhrnný příklad 198.7.3 Pasivní časové rozlišení 200.7.3.1 Rozdělení pasivního časového rozlišení 200.7.3.2 Účetní operace 200.7.3.3 Souhrnný příklad 202.8 Náklady a výnosy 205.8.1 Charakteristika nákladů a výnosů 205.8.2 Druhové a účelové členění nákladů a výnosů 207.8.3 Náklady a výnosy z provozní činnosti 209.8.3.1 Rozdělení nákladů a výnosů z provozní činnosti 210.8.3.2 Souhrnný příklad 216.8.4 Náklady a výnosy z finanční činnosti 219.8.4.1 Rozdělení nákladů a výnosů z finanční činnosti 219.8.4.2 Souhrnný příklad 221.8.5 Náklady a výnosy z mimořádné činnosti 223.8.5.1 Rozdělení nákladů a výnosů z mimořádné činnosti 223.8.5.2 Souhrnný příklad 224.9 Účetní uzávěrka a závěrka 227.9.1 Charakteristika účetní uzávěrky 227.9.1.1 Uzávěrkové operace 227.9.1.2 Inventarizace majetku a závazků 228.9.1.3 Daňová analýza a výpočet daně z příjmů 229.9.1.4 Uzavření účetních knih 236.9.2 Charakteristika účetní závěrky 237.9.2.1 Rozvaha 240.9.2.2 Výkaz zisku a ztráty 241.9.2.3 Příloha 241.9.2.4 Přehled o peněžních tocích 243.9.2.5 Přehled o změnách vlastního kapitálu 245.9.2.6 Výroční zpráva 247.9.2.7 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 247.9.2.8 Audit účetní závěrky 248.9.2.9 Schválení a zveřejnění účetní závěrky 249.Příloha 1 - Rozvaha 251.Příloha 2 - Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění 255.Příloha 3 - Výkaz zisku a ztráty v účelovém členění 257.Příloha 4 - Přehled o peněžních tocích 258.Příloha 5 - Směrná účtová osnova pro podnikatele 259.Příloha 6 - České účetní standardy pro podnikatele 261.Summary 262.Literatura 263.O autorovi.Ing. Karel Šteker, Ph.D.V současné době působí na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, kde zajišťuje výuku předmětů zaměřených na finanční účetnictví, mezinárodní účetnictví a audit. Ve výzkumné práci se věnuje zejména problematice mezinárodního účetnictví (IFRS, IFRS pro SME) a informačním systémům pro řízení ekonomického procesu podniků. Je autorem nebo spoluautorem studijních textů, odborných knih a článků publikovaných na konferencích i v časopisech.Ing. Milana Otrusinová, Ph.D.Od roku 2004 působí na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, kde zajišťuje výuku předmětů zaměřených na účetnictví a finanční řízení podnikatelských i neziskových organizací. Ve své odborné praxi se již od devadesátých let zabývá oblastí účetnictví, finančním řízením a finanční kontrolou. Je autorkou nebo spoluautorkou studijních textů, odborných knih a článků publikovaných na mezinárodních konferencích i v časopisech v tuzemsku a zahraničí.

Reklama

brand name

Prezrite si ďalšie Dane, účtovníctvo, najprezeranejšie produkty N/A alebo najlacnejšie Dane, účtovníctvo.

Reklama