Tatramat EO 10 P cena od 298,85 € | Pricemania

Tatramat EO 10 P

Ostatní zákazníci nakúpili v:
Cena: Do 3 dní Do obchodu

Odporúčame: Top 20 produktov z kategórie Bojlery, ohrievače vody

ELEKTRICKÝ, OHRIEVAČ VODY . POPIS: . Sé,ria malý,ch ohrievačov EO v objemoch 5, 10 a 15 litrov je určená, na prí,pravu teplej vody k rô,znym potrebá,m sú,časnosti. Vďaka vynikajú,cej vyvá,ženosti medzi obsahom, vý,konom a jednoduchosťou ...viac

Na sklade Zobraziť cenu vrátane dopravy

Obchody odporúčané inými zákazníkmi

Najprezeranejšie produkty v kategórií Bojlery, ohrievače vody

Popis

ELEKTRICKÝ, OHRIEVAČ VODY . POPIS: . Sé,ria malý,ch ohrievačov EO v objemoch 5, 10 a 15 litrov je určená, na prí,pravu teplej vody k rô,znym potrebá,m sú,časnosti. Vďaka vynikajú,cej vyvá,ženosti medzi obsahom, vý,konom a jednoduchosťou in&scaron,talá,cie sú, ohrievače vhodné, v&scaron,ade tam, kde sú, nutné, časté, odbery teplej vody. Ohrievače EO 10 P a EO 10 N sú, tlakové, ohrievače vody s s prevá,dzkový,m tlakom 0,6 MPa pre jedno alebo viacero odberný,ch miest teplej vody. Ich vnú,torná, ná,drž je z oceľové,ho plechu, ktoré,ho vnú,torný, povrch je chrá,nený, kvalitný,m smaltom a anó,dovou ochranou proti koró,zii. V prí,pade napojenia na &scaron,peciá,lnu beztlakovú, zmie&scaron,avaciu baté,riu mô,žu byť prevá,dzkované, aj ako beztlakové, ohrievače s prevá,dzkový,m tlakom 0 MPa pre jedno odberné, miesto. . Ohrievače EO 10 N je možné, umiestniť nad umý,vadlo a EO 10 P pod umý,vadlo . In&scaron,talá,cia ohrievačov na rozvod vody je jednoduchá, a k uvedeniu do prevá,dzky stačí, len pripojenie do elektrickej zá,suvky. . VLASTNOSTI: . Ú,sporná, prevá,dzka vďaka tepelnej polystyré,novej izolá,cii . Rý,chla a zdravotne nezá,vadná, prí,prava teplej vody . Signalizá,cia ohrevu . Možnosť nastavenia optimá,lneho prevá,dzkové,ho režimu . Poistka proti prehriatiu ohrievača . Poistka proti zamrznutiu vody . ZÁ,KLADNÉ, TECHNICKÉ, Ú,DAJE: . Menovitý, objem (l): 10 . Spô,sob ohrevu: elektrický, . Elektrické, napä,tie: 1/N/PE ~ 230 V . Prí,kon (W): 2000 . Nastaviteľná, teplota: max. 82±,3º,C . Inf. čas ohrevu z 15°,C na 65°,C: ~ 18 min. . Hmotnosť (kg): 8,2 . Stupeň ochrany: IP 24 . Rozmer Vx&Scaron,xH (cm): 50,6 x 29,6 x 27,6

Recenzie

Produkt zatiaľ nemá žiadne hodnotenie

Reklama

Reklama