Varta Silver Dynamic 61Ah

Ostatní zákazníci nakúpili v:
Cena: Ihneď Do obchodu

Odporúčame: Top 20 produktov z kategórie Autobatérie

Kapacita:61 ?tartovac? pr?d:600 Hmotnos? 15 kg model varta 561 400 060 316 typ varta SILVER Dynamic kr?tky k?d D21 DIN ??slo 561400 kapacita Ah/20hod 61 nap?tie (V) 12 ?tartovac? pr?d (A) EN 600 d??ka (mm) 242 ??rka (mm) 175 v??ka (mm) 175 hmotnos? naliatej bat?rie 15 kg umiestnenie kontaktov 0, (PLUS) ...viac

Najprezeranejšie produkty v kategórií Autobatérie

Popis

Kapacita:61 ?tartovac? pr?d:600 Hmotnos? 15 kg model varta 561 400 060 316 typ varta SILVER Dynamic kr?tky k?d D21 DIN ??slo 561400 kapacita Ah/20hod 61 nap?tie (V) 12 ?tartovac? pr?d (A) EN 600 d??ka (mm) 242 ??rka (mm) 175 v??ka (mm) 175 hmotnos? naliatej bat?rie 15 kg umiestnenie kontaktov 0, (PLUS) p?l vpravo typ kontaktov 1, (plus priemer 19,5, m?nus priemer 17,9) typ uchytenia B13 z?ruka 24 mesiacov typ bez?dr?bov? ?peci?lne vlastnosti legovanie striebrom pripraven? k pou?itiu ?no Autobat?rie VARTA SILVER Dynamic 61Ah, 12V, D21. Maxim?lny v?kon pre maxim?lne n?roky. 10 modelov novej rady VARTA SILVER Dynamic ur?uje nov? mer?tka na trhu a v s??asnej dobe dokonca prevy?uje po?iadavky medzin?rodn?ch v?robcov ?ut. Spo?ahliv? z?sobenie i pri nadpriemern? vysokej spotrebe energie, vysok? v?kon pri studenom ?tarte (520 - 920 A) aj za extr?mnych klimatick?ch podmienok a najvy??ie rezervn? kapacity, varta silver dynamic je vyr?ban? v kapacit?ch 52Ah, 54Ah, 61Ah, 63Ah, 74Ah, 77Ah, 85Ah, 100Ah a 110Ah rob? z tejto z?sob?rne energie vrcholn? produkt tria VARTA Dynamic. ? pre vozidl? s obzvl??? vysok?mi n?rokmi na v?kon ? ide?lny pri ve?kom po?te elektrick?ch spotrebi?ov ? v?robok vy??ej v?konnostnej triedy ? optim?lna pre dieselov? motory ? dlh?ia ?ivotnos? v?aka osved?enej technol?gii legovania striebrom Vysoko kvalitn? ?plne bez?dr?bov? akumul?tor s pred??enou ?ivotnos?ou a? o 20% (technol?gia Calcium-Striebro-leg?r) a zn??en?m samovyb?jan?m (skladovate?nos? a? 18 mesiacov). ?al?ie vlastnosti: vy??ia bezpe?nos? (ochrana proti sp?tn?mu z??ihu), zn??en? spotreba destilovanej vody, lep?ia odolnos? proti kor?zii mrie?ok, rukov?? pre ?ah?iu in?tal?ciu ?i manipul?ciu, vysok? ?tartovac? v?kon. Dod?vame nabit?. VARTA Automotive AG - eur?pska z?klad?a celosvetovo akt?vna sekcie spolo?nosti "Johnson Controls Power Solutions", jednej z ?ast? americk?ho zmie?an?ho koncernu JCI, Inc., So s?dlom v Milwaukee, USA. VARTA - svetov? renomovan? v?robca prim?rnych aj sekund?rnych ?l?nkov; ?irok? sortiment (bat?rie: autobat?rie, motobat?rie, trak?n? bat?rie, at?) vyr?ban? v 8 pretekoch v 4 eur?pskych krajin?ch: Nemecku, Franc?zsku, ?panielsku a ?eskej republike. ?Kapacita:61 Štartovací prúd:600 Hmotnosť 15 kg model varta 561 400 060 316 typ varta SILVER Dynamic krátky kód D21 DIN číslo 561400 kapacita Ah/20hod 61 napätie (V) 12 štartovací prúd (A) EN 600 dĺžka (mm) 242 šírka (mm) 175 výška (mm) 175 hmotnosť naliatej batérie 15 kg umiestnenie kontaktov 0, (PLUS) pól vpravo typ kontaktov 1, (plus priemer 19,5, mínus priemer 17,9) typ uchytenia B13 záruka 24 mesiacov typ bezúdržbový špeciálne vlastnosti legovanie striebrom pripravená k použitiu áno Autobatérie VARTA SILVER Dynamic 61Ah, 12V, D21. Maximálny výkon pre maximálne nároky. 10 modelov novej rady VARTA SILVER Dynamic určuje nové merítka na trhu a v súčasnej dobe dokonca prevyšuje požiadavky medzinárodných výrobcov áut. Spoľahlivé zásobenie i pri nadpriemerné vysokej spotrebe energie, vysoký výkon pri studenom štarte (520 – 920 A) aj za extrémnych klimatických podmienok a najvyššie rezervné kapacity, varta silver dynamic je vyrábaná v kapacitách 52Ah, 54Ah, 61Ah, 63Ah, 74Ah, 77Ah, 85Ah, 100Ah a 110Ah robí z tejto zásobárne energie vrcholný produkt tria VARTA Dynamic.ideálny pri veľkom počte elektrických spotrebičov.výrobok vyššej výkonnostnej triedy.optimálna pre dieselové motory.dlhšia životnosť vďaka osvedčenej technológii legovania striebrom Vysoko kvalitný úplne bezúdržbový akumulátor s predĺženou životnosťou až o 20% (technológia Calcium-Striebro-legúr) a zníženým samovybíjaním (skladovateľnosť až 18 mesiacov). Ďalšie vlastnosti: vyššia bezpečnosť (ochrana proti spätnému zážihu), znížená spotreba destilovanej vody, lepšia odolnosť proti korózii mriežok, rukoväť pre ľahšiu inštaláciu či manipuláciu, vysoký štartovací výkon. Dodávame nabitý. VARTA Automotive AG – európska základňa celosvetovo aktívna sekcie spoločnosti "Johnson Controls Power Solutions", jednej z častí amerického zmiešaného koncernu JCI, Inc., So sídlom v Milwaukee, USA. VARTA – svetový renomovaný výrobca primárnych aj sekundárnych článkov; široký sortiment (batérie: autobatérie, motobatérie, trakčné batérie, atď) vyrábaný v 8 pretekoch v 4 európskych krajinách: Nemecku, Francúzsku, Španielsku a Českej republike.  .

Reklama

brand name

Prezrite si ďalšie Autobatérie Varta, najprezeranejšie produkty Varta alebo najlacnejšie Autobatérie.

Reklama